Amatdït de Juba (1947)

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Amatdït de Juba ee loi në Pɛnëdhetem 1947. Amatdït ee cenë kɔc ke miirë de Deŋlith ku kɔc ke Miirë de Thudan kɔc kuany të de amat bïk lɔ looi kal de Juba. Paanthiin nɔŋ genamatnhom de Pawut de Ekuatoria Piny Ciɛɛm de Thudan (ku në ye köölë ke yenë ke Genamatnhom de miirëdït de Piny Ciɛɛm de Thudun).

Go Miirë de Deŋlith amatdït juiir bë kɔc ke piny parut ku piny paguot de Thudan mat yiic ëke ye Pamac Töŋ. Agut cë ye tënë, ke piinykɛ̈ keerou aake macke në riɛl de alɛi de miirë de kɔc ke Deŋlith. Nëŋö thooken, nhiɛ̈liicken ku cieeŋken aake wääc. Kɔc ke piny parut de Thudan aakee cë wel bïk yaa luui në luɔɔi de Laraab ku keek aake cë piöc në mäny de baai ku jɔl yaa jiɛɛk dït wɛ̈ɛ̈r kek kɔc ke piny paguot de Thudan. Kɔc ke piny parut aake ye Yithëlam gam ku yïke door, keek aake cë piöc arëtic. Ku kë tɔ̈ thïn, kɔc ke piny paguot de Thudan aake ye kuɛɛt ye ke cɔɔl Nilotiik, aakee ye Nhialic door në dhöl de Kërëthanuɔɔi matkë kenë duɔ̈ɔ̈r de jak thɛɛr ke kuarken yïkë keek gam. Ku piöc de jiɛɛk de ka ke pïïr de baai ee kënë juiir cït kɔc ke piny parut de Thudan.

Yetɛ̈n, acïï Amatdït de Juba gam lan benë piny parut ku piny paguot de Paan de Thudan yaa pamac në riɛl tök ku ɣöntöŋdïït de Amat mat ke nhïïm. Ku kë tɔ̈ thïn, kɔc ëke tɔ̈ ɣön de amat ke piny paguot de Thudan aake nɔŋ diɛu në ka cë gam në amatic. Nëŋö paanden ee tɔ̈ të niɔp ee kënë piöc thïn ku në juɛ̈ɛ̈r de mäny de baai.

Në yic, diɛuden ee bɛ̈n deetic ɣɔn jiɛ̈lë kɔc ke Miirë de Deŋlith në thöc ke mäny de baai keebuɔt keebɛ̈t 800 nhïïm ke ye ajuɛɛr de mäny de röt “mac röt” de kɔc ke Thudan, kaa ye thöc keeŋuan 4 abac ke miirë kee kaa bɛ̈n lɔ tënɔŋ kɔc ke piny paguot de Thudan. Yekenë ɣɔn lenë ye jaamic kë bë yaa juiir de pamac de Thudan looi yadɛ̈, ke madiriyaai aake cë nyääŋ wei në ajuiɛɛric.

Ku ye luɔɔië akën bɛ̈n piath, yenë kee cë tɔŋ Tueeŋ ku de Rou bɛ̈n bɛ̈i në kɛm ke kɔc ke Thudan, yen ka jɔl kɔc ke Piny Ciɛɛm röt week ëke ye baai Paan de kɔc Ciɛɛm de Thudan në run de biänabuur rou ku thiɛ̈ɛ̈r ku tök 2011.