Aweil

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Coordinates: 08°46′48″N 27°24′00″E / 8.78000°N 27.40000°E / 8.78000; 27.40000

Aweil is located in Paguot Thudän
Aweil
Aweil
Aweil (Paguot Thudän)
Aweil, 2007
Sudan Aweil huts 2006.jpg

Aweil ee acë täu në gen cɛlic de parutcuɔl Paguot Thudän, thiäkkek kɛmpamaac aken pony Thudän ku lɔ̈k Abiɛi. Yen tɛlu denë atɔ̈ këcït 800km ke kuer, parutcuɔl de Juba, në genamatnhom ku ye gendït gäk në Arɔmbɛ̈ɛ̈i. Ɣuruptɛ̈udeic de Aweil akïk 8 46’ 48.00 PR:, 27’ 24.00 PB (yuïntempinykɔ̈u de pabak-pacuɔl 8.7800, yuintempinykɔ̈u de parut-pagut).

Wëlicëbɛ̈n[cokic | cok tënëyökic]

Aweil en ye genamatnhom de pawut de Paruɔ̈t Bar el-gädhal. Yen pei aye arɔ̈mbaai nyunyic de Aweil cɛlic Arɔ̈mbaai. Yen cökajuɛr  gende acï juir. Aweil ëmɛn acë naŋ agekluŋ dende, ɣönïnkamaan/anïnjɔ̈l ku jɔl yaa panakim ranëbɛ̈n. Yen genë alui keye tëde riëŋriëŋ në kɛ̈ke Mɛ̈tic de Bɛ̈idït ke pinynhom tɔ̈ Thudän. Akuut cïnakuma ëë kuɔnbɛ̈I tënë Paguot Thudän aye tɔ̈ tɛ̈n.

Cäŋpinyë ee thöŋnhom ku ee dac boor acɔk  lɔn yen  genë etɔ̈ tëthöny ërotde ka cëcït aliäŋpiny cë gɔ̈lpiny. Yen genë acë täu tëthiäk kekë arämwëër de Wär Lol kekë Wär Ponyo. Yen akuënciɛlicde wërdït nhïm de gen de Awïl ee tënë 425m, në wërnhim, Thäike dëŋ, kë kɔc ceŋ në tëlɔliäŋpiny kënë a yuic ɣööth ɣän thöŋ nhïm tɔ̈ gende Aweil.