Guɔɔr Marial

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Guor Marial (Independent Olympic Athlete) - London 2012 Mens Marathon.jpg

Guɔɔr Madiŋ Maker, ŋic ke ye Guɔɔr de Marial (adhiëth pɛi niin 15 Pɛnëŋuan 1984). Yen ee kuat ë Jieŋ piny de Paguot Thudän ku ye amethuny de kuer ku laar. Maker acë wëër kekë rör në marathon (thuɔny baarbëtɛɛm) në Olimpik de Ruɛlic run 2012.

Guɔɔr Marial ee jiɛ̈l baai ke nɔŋ run ke dhorou bë lɔ cieŋ kekë wulenë piny parut de Thudän. Në ye runëyic 1994, ke nɔŋ run ke dhoŋuan, Guɔɔr acë kat në tɔŋbaai bë lɔ baai abëköök. Acï raan 28 në dhienhden yic nɛk në tɔŋic, adekic rann 8 në wänmɛthke ku nyiirkɛcke. Go Guɔɔr rɔt lëu bë kɛt piny de Egypt, ku ɣet Amatnhom Pawut de Amerika. Acï yiëk nhömläu de abëkook në kɔc kë Amatnhom Pawut de Amerika ke nɔŋ ruon 16, ku ëmën aciëŋ ku piöcë lɔk de Flagstaff, Arizona. Acë gɔl bë wëër në kuer ku laar ku ye lɔ ɣönepiöc ŋär Concord, New Hampshire, wën cï dupiöc në kuer ku laar ye dɛtpuou, ku leer wëër ɣöndit lɔk de Iowa State.

Acë Marial them bë nyiɛc luui ɣönëthëëc de yic ke këc guɔ lɔ wëër në marathon de pɛi thiɛɛr ku tök run 2011, ku looi yen ayaa bë lɔ wëër në marathon ruël de run 2012 piny de London.

Paguot de Thudän ee yök nhomlääude Pɛidhorou run 2011. Ku akëckë lëu bïk akutnhöm de Olimpik den gɔl. Ka, këc rɔt lëu bïk wunmɛ̈t tuɔc. Ku Guɔɔr de Marial ayɛ, akëc lëu bë rɔt mat wunmɛ̈t de Amatnhom Pawut de Amerika yic, rin cie yen manhbaai [citizen]. Akutkuanybëtäk [Committee] Olimpik de Parut Thudän acë Marial kony bë cɔk awɛɛr keye ran töŋ wunmɛ̈tic, go Marial rɛɛc ku luel, "acie puɔth ba këcit kän looi. Na wɛɛr në rin ke Thudän, ke ɣɛn aɣɛɛc kɔckïe roor. Ku ɣɛn abë kɔc juëc cë thou tïmëtïm 2 nhömlääu de Paguot Thudän dhɔlguup." Eetɛɛn, pɛiniin 20 Pɛnëdhorou, run 2012, go Akutmukluɔi de Olimpik löŋden cal ku luel ke bë Marial yaa Duriäŋ Kääcetök në Olimpikic (Olympic Independent Athlete) ku ler wëër agut bë kɔc ke raan në 47 në marathonic, në thaa 2:19:32 (luɔiden pialbëtɛɛm ee 2:12:55).