Pages with the fewest revisions

Kɛɛcthïn: äden, yiɔ̈ɔ̈p

The following data is cached, and was last updated 08:00, 17 Pɛnërou 2018. A maximum of 5,000 results are available in the cache.

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. AIDS‏‎ (1 revision)
 2. Juäi‏‎ (1 revision)
 3. Käthɛɛr ke Cuëny Thudän‏‎ (1 revision)
 4. Nhialic acï dhor ë ɣok‏‎ (1 revision)
 5. Mayiel e Wath (Mew) (Rabies)‏‎ (1 revision)
 6. Rou‏‎ (1 revision)
 7. Tuaany aluranyicaɣɔ̈̈ɔ̈m‏‎ (1 revision)
 8. Yacpou‏‎ (1 revision)
 9. KAMEROON‏‎ (1 revision)
 10. Tuaany aluranyichoom (schistosomiasis)‏‎ (1 revision)
 11. Paan Ciɛl de Apirïka‏‎ (1 revision)
 12. Paankɔc Apirïka Ciɛl‏‎ (1 revision)
 13. Youtube‏‎ (1 revision)
 14. Akoon‏‎ (1 revision)
 15. Kiir‏‎ (1 revision)
 16. Paankɔc ke Uganda‏‎ (1 revision)
 17. Bïtha de Thouth Thudän‏‎ (1 revision)
 18. Ithiöpia‏‎ (1 revision)
 19. Akut Akim cinaketh‏‎ (1 revision)
 20. Läi roor në Camde Thudän‏‎ (1 revision)
 21. Ŋaanyagɛɛr‏‎ (1 revision)
 22. Clyde and Willis‏‎ (1 revision)
 23. Kor‏‎ (1 revision)
 24. Akutnhom Mäc de Thouth Thudän‏‎ (1 revision)
 25. Cuëny Thudän‏‎ (1 revision)
 26. Thouth Thudän‏‎ (1 revision)
 27. Akutnhom Nhiäk Apirïka‏‎ (1 revision)
 28. Pamac Adɛ̈ɛ̈r (ISIS)‏‎ (1 revision)
 29. Nhailic aci dhor qok‏‎ (1 revision)
 30. Aweil, Thudan.‏‎ (2 revisions)
 31. Paul Malong Awan.‏‎ (2 revisions)
 32. Facebook (Peithbuk)‏‎ (2 revisions)
 33. Paŋeŋ‏‎ (2 revisions)
 34. Apirika‏‎ (2 revisions)
 35. Aprika‏‎ (2 revisions)
 36. Piööckätöupiny (Geology)‏‎ (2 revisions)
 37. Main Page‏‎ (2 revisions)
 38. Akuënkäŋ‏‎ (3 revisions)
 39. Pawut Lol‏‎ (3 revisions)
 40. Michael Jackson‏‎ (3 revisions)
 41. Thudan‏‎ (3 revisions)
 42. Djibouti‏‎ (3 revisions)
 43. Vladimir Vladim Putin‏‎ (3 revisions)
 44. Toŋgol‏‎ (4 revisions)
 45. Nääkdït ë Bentiu 2014‏‎ (4 revisions)
 46. Bor‏‎ (4 revisions)
 47. Apam këdït‏‎ (4 revisions)
 48. Kɔ̈ɔ̈c Kenya, 2017‏‎ (4 revisions)
 49. Bar el-gädhal‏‎ (5 revisions)
 50. Kameroon‏‎ (5 revisions)

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)