Long pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (käth) ‎Wëlthɛɛr ë Thudän ‎[13,968 kɛ̈ɛ̈c]
 2. (käth) ‎Agar Pakam Wuol ‎[12,935 kɛ̈ɛ̈c]
 3. (käth) ‎Brɛ̈kdhït ‎[4,861 kɛ̈ɛ̈c]
 4. (käth) ‎Ajuëk ‎[4,747 kɛ̈ɛ̈c]
 5. (käth) ‎Burjuŋ ‎[4,545 kɛ̈ɛ̈c]
 6. (käth) ‎Nyuɔɔny ‎[4,121 kɛ̈ɛ̈c]
 7. (käth) ‎Toŋgol ‎[3,674 kɛ̈ɛ̈c]
 8. (käth) ‎Joon Gäräŋ dë Mabiör ‎[3,453 kɛ̈ɛ̈c]
 9. (käth) ‎Uganda ‎[3,447 kɛ̈ɛ̈c]
 10. (käth) ‎Acuööth jäŋ ‎[3,423 kɛ̈ɛ̈c]
 11. (käth) ‎Ethiopia ‎[3,186 kɛ̈ɛ̈c]
 12. (käth) ‎Wɛ̈t de Nhialic ‎[3,070 kɛ̈ɛ̈c]
 13. (käth) ‎Manut Bol ‎[2,867 kɛ̈ɛ̈c]
 14. (käth) ‎Paŋok ‎[2,789 kɛ̈ɛ̈c]
 15. (käth) ‎Luöl Ajou Deŋ Akuei ‎[2,781 kɛ̈ɛ̈c]
 16. (käth) ‎Kuënykuëny bɛ̈nymɛcbaai Amatnhom Pawut America, 2016 ‎[2,756 kɛ̈ɛ̈c]
 17. (käth) ‎Paŋeŋ ‎[2,663 kɛ̈ɛ̈c]
 18. (käth) ‎Kameroon ‎[2,594 kɛ̈ɛ̈c]
 19. (käth) ‎Piööcëkuɛ̈nnhom ‎[2,589 kɛ̈ɛ̈c]
 20. (käth) ‎Mayoŋ ‎[2,559 kɛ̈ɛ̈c]
 21. (käth) ‎Barack Obama Dït ‎[2,544 kɛ̈ɛ̈c]
 22. (käth) ‎Wɛ̈t cï määr ke Thudän ‎[2,500 kɛ̈ɛ̈c]
 23. (käth) ‎Kɔcëkirkɔ̈u ‎[2,488 kɛ̈ɛ̈c]
 24. (käth) ‎Akɔ̈ɔ̈n ‎[2,469 kɛ̈ɛ̈c]
 25. (käth) ‎Arekwël ‎[2,451 kɛ̈ɛ̈c]
 26. (käth) ‎Kɔ̈ɔ̈c Kenya, 2017 ‎[2,404 kɛ̈ɛ̈c]
 27. (käth) ‎Juba ‎[2,376 kɛ̈ɛ̈c]
 28. (käth) ‎Vladimir Vladimirovich Putin ‎[2,344 kɛ̈ɛ̈c]
 29. (käth) ‎Haile Selassie ‎[2,333 kɛ̈ɛ̈c]
 30. (käth) ‎Thomalia ‎[2,315 kɛ̈ɛ̈c]
 31. (käth) ‎Yɛ̈c ‎[2,314 kɛ̈ɛ̈c]
 32. (käth) ‎Agɛmkɔckedhiɛ ‎[2,307 kɛ̈ɛ̈c]
 33. (käth) ‎Amatdït de Juba (1947) ‎[2,300 kɛ̈ɛ̈c]
 34. (käth) ‎Adiircök ‎[2,280 kɛ̈ɛ̈c]
 35. (käth) ‎Julius Nyerere ‎[2,279 kɛ̈ɛ̈c]
 36. (käth) ‎Elidhabeth II ‎[2,269 kɛ̈ɛ̈c]
 37. (käth) ‎Wet ‎[2,251 kɛ̈ɛ̈c]
 38. (käth) ‎Nhialic acë dhor në ɣok ‎[2,240 kɛ̈ɛ̈c]
 39. (käth) ‎Akutnhom Mäc de Paguot Thudän ‎[2,238 kɛ̈ɛ̈c]
 40. (käth) ‎Jiëëŋ Aliap ‎[2,229 kɛ̈ɛ̈c]
 41. (käth) ‎Adau(adiɛɛr) ‎[2,224 kɛ̈ɛ̈c]
 42. (käth) ‎Brundi ‎[2,214 kɛ̈ɛ̈c]
 43. (käth) ‎Thalpa Kiir Mayardït ‎[2,212 kɛ̈ɛ̈c]
 44. (käth) ‎Pabak ë Thudän ë wëëuic ‎[2,211 kɛ̈ɛ̈c]
 45. (käth) ‎Tɔŋ Pinynhom de Röu ‎[2,208 kɛ̈ɛ̈c]
 46. (käth) ‎Melëëk Dhaŋmucbëric (Machine Gun Preacher) ‎[2,199 kɛ̈ɛ̈c]
 47. (käth) ‎Kenya ‎[2,194 kɛ̈ɛ̈c]
 48. (käth) ‎Guɔɔr Marial ‎[2,186 kɛ̈ɛ̈c]
 49. (käth) ‎Justin Bieber ‎[2,186 kɛ̈ɛ̈c]
 50. (käth) ‎Nelson Mandela ‎[2,179 kɛ̈ɛ̈c]

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)