Käwääc kɛmke dhuɔ̈ɔ̈k ke "Apam këdït"

Jump to navigation Jump to search
rv, this was done by mistake
(rv, this was done by mistake)
==Dinka Wikipedia==
 
<inputbox>
Jiëëŋ Aliap
type=create
width=50
bgcolor=#ffffff
preload=Template:Standard content for new page
editintro=Template:Instructions
default=Wp/din/
buttonlabel=Create page
</inputbox>
<div align="center">
<center>There are {{NUMBEROFARTICLES}} articles in this language</center>
 
<center>'''[[Special:PrefixIndex/Wp/din|All pages]]'''</center>
Jiëëŋ Aliap ee kuat ë Jiëëŋ Pan Ruël [South] Thudän, ɣɔnthɛɛr ake rɛ̈ɛ̈r në biäk ciɛɛm ë Kiir Ɣer ku riɛnke ake ye Jiëëŋ Aliap ku kɔc kɔk cë thiëi piny ëtɛ̈ɛ̈n kɔc ye mac eɣɔth cɔɔl.
 
<center>'''[[Special:PrefixIndex/Category:Wp/din|All categories]]'''</center>
Të ë ceŋ Aliap
 
[[Category:!Main category| ]]
Jiëëŋ Aliap ake rɛ̈ɛ̈r në wɛ̈ɛ̈r pawut në biäk ciɛ̈ɛ̈n de Thudän Awerial Pamac të lɔ ciɛɛm de Kiir Ɣeer. Lil de Aliap tony lɔ piny thöŋ nom në biäk ciɛɛm de Kiir de Kur në kaam de Tombe në biäk ciɛ̈ɛ̈n ku jɔl yaa Baar Papiu në biäk tueŋ lääuic de lil ë 4.0km ku 9.7km ku bɛ̈ɛ̈r de ë 60km Kiir de Kur ë kuër apiɛth biäk nhial luëny de lil kaam de lil kennë agörthöny. Në pɛɛi ye deŋ tuɛny ë rot dac jɔɔk në pɛɛi de dhetem. Kiir agör thöŋ piny në pïu ku boor lil ëbɛ̈n yennë ke dhiam dit bɛ̈i. Ku na cë biäk de lil paruël ku dën ë kaam ë pɛɛi de thiɛr ku rou ku pɛɛi ë ŋuan. Ee ka cï jal piath ke nyuäth de ɣok. Kë ë luel në run 1951 nɔn deke Monyjiëëŋ acë lai juëc yoop në ye ruɔnnë yic ku jɔl yaa län col anyaar.
 
Në run de 1919 lɔ tueŋ
 
Awuɔu në ruɔ̈n de 1919 Jiëëŋ de Aliap pamac de atɔ̈ në Pawut Moŋalla miir de Dïŋlïth-Yijip mac Thudän. Kɔc ke Jiëëŋ Aliap ake noŋ awuou në yeruönnë. Muɔnyjiëëŋ ke 3,000 acë pan ë polith col Makaman thiääk kennë Bor bɛ̈n jotic thoŋ ku nɛkkë polith juëc.
 
Ku mɛ̈t kɔc ke Manolari aya baai loŋ ë Paruël kɔc kɔk ke gotmec ku polith, go mony ceŋ cuɔr ku kuet cɔl Ricat piny ɣer lɔ ke akut dut de apuruuk në Yijip. Akutdïït de apuruuk Ekuatoria bë tɔŋ lɔ thöl go bɛ̈ny mac Pawut Moŋalla col Chauncey Hugh Stigand lɔ ë rot bë lɔ caath në go nɔk në pan cɔl pap Kaam Kiir elou kennë Kiir Ɣer ku bɛ̈ny kɔk ke apuruuk kerou ku apuruuk ke 24 ku kɔc ye käŋ jɔt acë raan 1,000 ke thɔɔr në tooŋ nɛkkë keek. Ku awuou acë bɛ̈n dhuk piny kë rac apɛidït në run de 1920. Ku riɛl kuɛth bɛ̈ny Maluor ku kuɛn kerou Robert ɣɛnɛri Darwall acë kɔc bɛ̈n dɔm ku nɛ̈k Muonyjiëëŋ 400, keek Muonyjiëëŋ, Atuöt ku Mandari, ku yot bɛ̈i juëc ku peec weŋ 7,000.
142

edits

Dentënëɔ̈ɔ̈tu