Wɛ̈r nɔŋkar

Amom
Jump to navigation Jump to search

Kän areny de wɛ̈r cïloi wɛ̈ramɛn tënɔŋ apam nuɛtke apam nhic (nadëk ka nuɛtke kɔcakuut de bekätakthook nhic). Apam tɔ̈ abërtïtdu aa gɔ̈tdïtnyin.

Tek cë röt piac waar Nyoothë weer 50 | 100 | 250 | 500 thök në nïn 1 | 3 | 7 | 14 | 30 thök
Thaan dulooi cïgɔ̈t | Thaan duluɔɔi cierin | Thaan acökicdië | Nyooth boot | Thaan käcïcökic thiin | Nyooth page categorization | Nyooth Wikidata
Nyoothë weer yam jɔɔk 15:33, 10 Pɛnëbɛ̈t 2022
   
Rin ë apam:
List of abbreviations:
Cw
Wikidata cökic
Y
Cokicë acë apam yam cak (tïŋ ayɛ marec de yɔ̈r yam)
th
Kën ee acökic thiin
b
Acökic kënë acï looi në bot
(±123)
Themdït ë yär acë rat war në kolook ka lɛ̈
Temporarily watched page

6 Pɛnëbɛ̈t 2022

5 Pɛnëbɛ̈t 2022