Short pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (käth) ‎Pinlɛn ‎[79 kɛ̈ɛ̈c]
 2. (käth) ‎Clyde and Willis ‎[167 kɛ̈ɛ̈c]
 3. (käth) ‎Гнлгндшглагод ‎[314 kɛ̈ɛ̈c]
 4. (käth) ‎Bor ‎[350 kɛ̈ɛ̈c]
 5. (käth) ‎Рагйуркрпшгкфрьпфгш ‎[361 kɛ̈ɛ̈c]
 6. (käth) ‎Sdh jsdhgfsdhjsdhgsdfh jkfdshfdshfdsjlh fsdhfhfsdh hsdh fdcdsfhfdvhdfshjfdshfdhhnj,sdhf dh nfdh fdh fdh,n dh a n;hdsh sdf hfsdh fdjs hfsj ‎[597 kɛ̈ɛ̈c]
 7. (käth) ‎Piööckätöupiny ‎[655 kɛ̈ɛ̈c]
 8. (käth) ‎Akuënkäŋ ‎[770 kɛ̈ɛ̈c]
 9. (käth) ‎Kërëthänuɔɔi ‎[811 kɛ̈ɛ̈c]
 10. (käth) ‎Nääkdït de Pïbor ‎[811 kɛ̈ɛ̈c]
 11. (käth) ‎Gäärëdɛ̈l ‎[818 kɛ̈ɛ̈c]
 12. (käth) ‎Pibor massacre ‎[845 kɛ̈ɛ̈c]
 13. (käth) ‎Daniel Awet Aköt ‎[910 kɛ̈ɛ̈c]
 14. (käth) ‎Kïndegɔ̈t ‎[919 kɛ̈ɛ̈c]
 15. (käth) ‎Apirïka ‎[959 kɛ̈ɛ̈c]
 16. (käth) ‎Nhial Deŋ Nhial ‎[968 kɛ̈ɛ̈c]
 17. (käth) ‎Piöcemanhraan ‎[1,029 kɛ̈ɛ̈c]
 18. (käth) ‎Kuac Kamon ‎[1,049 kɛ̈ɛ̈c]
 19. (käth) ‎Muɔnyjiëëŋ ‎[1,089 kɛ̈ɛ̈c]
 20. (käth) ‎Näk Cïnmiɛc Bor ‎[1,130 kɛ̈ɛ̈c]
 21. (käth) ‎Tɔŋbaai Tueeŋ Thudän ‎[1,156 kɛ̈ɛ̈c]
 22. (käth) ‎Anyuɔl ‎[1,197 kɛ̈ɛ̈c]
 23. (käth) ‎Yiëth ke Mönyjiëëŋ ‎[1,244 kɛ̈ɛ̈c]
 24. (käth) ‎Thäkbeu ‎[1,288 kɛ̈ɛ̈c]
 25. (käth) ‎Aŋɔ̈ɔ̈k ‎[1,311 kɛ̈ɛ̈c]
 26. (käth) ‎Juän Awuɔp ‎[1,313 kɛ̈ɛ̈c]
 27. (käth) ‎Biöök ‎[1,329 kɛ̈ɛ̈c]
 28. (käth) ‎Pawuut Matiic ‎[1,332 kɛ̈ɛ̈c]
 29. (käth) ‎Gɛ̈mgɛ̈m Dɔ̈ɔ̈r Ëbɛ̈nëbɛ̈n ‎[1,332 kɛ̈ɛ̈c]
 30. (käth) ‎Akut Riɛldekɔc de Paguot Thudän ‎[1,344 kɛ̈ɛ̈c]
 31. (käth) ‎Kɔc Didiŋa ‎[1,345 kɛ̈ɛ̈c]
 32. (käth) ‎Amɛ̈lbaai ‎[1,351 kɛ̈ɛ̈c]
 33. (käth) ‎Paul Maloŋ Awan ‎[1,370 kɛ̈ɛ̈c]
 34. (käth) ‎Mucmuc ɣöndiër wakɔ̈u Orlando 2016 ‎[1,371 kɛ̈ɛ̈c]
 35. (käth) ‎Paguot Thudän ‎[1,374 kɛ̈ɛ̈c]
 36. (käth) ‎Miök ‎[1,377 kɛ̈ɛ̈c]
 37. (käth) ‎Mary Boyoi ‎[1,420 kɛ̈ɛ̈c]
 38. (käth) ‎DEARMIN ‎[1,420 kɛ̈ɛ̈c]
 39. (käth) ‎Ebuɔla ‎[1,436 kɛ̈ɛ̈c]
 40. (käth) ‎Pinymiök de Adar ‎[1,447 kɛ̈ɛ̈c]
 41. (käth) ‎Miiriwatwuɔt ‎[1,449 kɛ̈ɛ̈c]
 42. (käth) ‎Jomo Kenyatta ‎[1,452 kɛ̈ɛ̈c]
 43. (käth) ‎Ŋiɛ̈ckanhial ‎[1,456 kɛ̈ɛ̈c]
 44. (käth) ‎Thuëëc Paguot Thudän ‎[1,457 kɛ̈ɛ̈c]
 45. (käth) ‎Paguot Kordopan ‎[1,458 kɛ̈ɛ̈c]
 46. (käth) ‎Lɔ̈k Bïkrotmac Paguot Thudän (2005-11) ‎[1,484 kɛ̈ɛ̈c]
 47. (käth) ‎Piööcëthook ‎[1,500 kɛ̈ɛ̈c]
 48. (käth) ‎Tuanyëcuäny ‎[1,512 kɛ̈ɛ̈c]
 49. (käth) ‎Acolï ‎[1,513 kɛ̈ɛ̈c]
 50. (käth) ‎Google ‎[1,521 kɛ̈ɛ̈c]

Ɣoi (këcëwan 50 | këböth 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)