Kɔc cɔl Luɔ̈

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Luo Language.svg

Luɔ̈ aa kuɔ̈t Kɔ̈ckiirkɔu ye ruääi në thok ku jɔl yaa riɛm ciëŋ në Aprika. Piny rëër kek adɔ̈mthok Paguot Thudän ku Ithiɔ̈piɛ, kuɛny parut dë Yuganda ku jɔl yaa pabak de Koŋgo agut pacuɔl de Kenya, ku jɔl yaa piny de Mara tɔ̈ në Tandhaniɛ. Thook ke Luɔ̈ aa kuat ë Thook ke Kiirkɔ̈u yic, kuat ë Thook ke Pabak Thudänic yic.

Akuɔ̈t ke Luɔ̈ tɔ̈ në Paguot Thudän aa Cɔ̈llɔ̈, Anyuaak, Pari, Acooli, Balanda, Boor, Thuri, Maban, Luɔ̈ dë Diimo, ku jɔl yaa akuɔ̈t kɔ̈k, ku keek mɛn tɔ̈ në Yuganda aa Acooli, Alur, Pädhöla, ku jɔl yaa akuɔ̈t kɔ̈k. Luɔ tɔ̈ në Kenya ku Tändhaniɛ aa cɔl keek: Jɔluɔ̈ (thoŋden acɔl Dholuɔ̈), aa kek akut ë Luɔ̈ dïtbëtɛɛm, aloi tëcït 5,000,000.

Paanëwärken thɛɛr atɔ̈ në Paguot Thudän në yekole, piny de Bär-Khadhal. Rumëpiny ë Methilim në Thudän në gɔ̈c ruɔ̈nbuɔt ɣɔn thɛɛr acë liääpdenɔm ciɛk, ku rin kën Luɔ̈ juɛ̈c acë pinyden päl. Ne ye wɛt kenë, ka atekthok acë rot nyuɔth ë kaam Luɔ de Parut, ye ŋoot ke ciëŋ Paguot dë Thudän, ku jɔl yaa Luɔ de Paguot, ye ceŋ në bɛ̈ikɔ̈k yiic.

Atekyic dɛ̈t në akuɔ̈t ke Luɔ acï gätpiny në ciɛɛŋ ke Luɔ yiic. Raandït në cak Paan de Cɔ̈llɔ̈ aye cɔ̈l Bɛny Nyikaŋo, dhuk ciëën në ruɔ̈nbuɔt ɣɔnthɛɛr. Nä ɣɔn cï kɛ̈ɛ̈k ke wanmɛnhe, ke jël leer parut alɛŋ Kiirkɔu ku ciɛk yen ciɛŋ wen ee raan ŋuɛ̈ɛ̈n piiny nööm ë rot yenë tök [feudal system]. Kuat dë Pääri abɔ tënë akuɔ̈t ɣɔn cë Nyikaaŋ rɛɛc.