Jump to content

Koc ke Nuɛ̈ɛ̈r

Jɔk Wikipedia
Dhɔ̈k Nuɛ̈ɛ̈r

Kuat Nuɛ̈ɛ̈r aciëŋ në akut de kɔc ciëŋ në Kiir kɔ̈u ke në nyindhia në tuɔi yiic. Keek aciëŋ piny Ciɛɛm de Thudän në Upper Nile. Kɔc kɔ̈k ke keek ëyadɛ̈ aaciëŋ në biäk paguotcuɔl de Ethiopia Paan cɔɔl Gambella. Keek aaye jam në thoŋden yïkë cɔɔl thok Nääth tɔ̈ në akuut ke thook ke Kiir-Piɛnyliɛɛt yiic.

Kathɛɛr[cokic | cok tënëyökic]

Piath de ciɛɛŋ de kuɛɛt wääc ke kɔc ke piny paguot de Thudän acë bɛ̈n riääk apɛi në ruɔ̈ɔ̈n buɔɔt 19 bïï ë Ottomanth lee pïl në kuɛɛt yiic, yetɛ̈ɛ̈n go Laraab bɛ̈n, ku kuɛny Leŋliith keek cök. Yetɛ̈ɛ̈n alɛi ye apuruk ye lɔ pïl në kuɛɛt yiic a keek bɛ̈n yaa nyuɔ̈ɔ̈c ku jai kuɛɛt kɔ̈k në nyuucden, yekenë acenë ciɛɛŋ rac rɔt bɛ̈n jɔɔk bë kuɛɛt kɔ̈k röt yaa jɔt kuɛɛt kɔ̈k ke ye kuum tɔ̈ në ajuɛɛr de alɛi tɔ̈ baai yic. Cït man de jiɛ̈ɛ̈ŋ akuum de Leŋliith bɛ̈n nyuɔ̈ɔ̈c awɛ̈rkë Nuɛ̈ɛ̈r. Yekenë naa ghɔn lɔ juur ye alɛi jääl baai, gokë ciɛɛŋ rac waan në kɛm ke kuɛɛt në Thudän yic ëbɛ̈n.

Në run de 2006 acenë kuat cɔl Nuɛ̈ɛ̈r bɛ̈n jai arëtic bë dhɛ̈ŋ ke tɔ̈ŋ cië kɛnpiny. Bäny ke Nuɛ̈ɛ̈r yaa kut de rinythii ye cɔɔl Apruuk gher ya kuec cïï ri3l de lööŋ ke kɔcdïtken ye riɛu, agokë kaken ke riɛl tääu piny, ghɔn cïï keek jai. Go apruuk ke SPLA ghɔ̈k ke nuɛ̈ɛ̈r lööm bïk keek muk në nyin de dhɛ̈ŋ ke riɛl yiic, ago jiɛɛkden rac. Yetɛ̈ɛ̈n apruuk gher akakɛn ke riɛl bɛ̈n kanpiny në ye ruɔ̈ɔ̈ntöŋë yic 2006 ku jäl ciɛɛŋ rac. Në yic apruuk gher ake cë röt juiir në gupken bë keek yaa cɔɔl në ke rinkë gɔl në 2011 bïk yaa thɔ̈ɔ̈r kenë guɔ̈ɔ̈t kuat cït man de Murle, Jiɛ̈ŋ, SPLA, ku kɔc kɔ̈k.