Nhialic acë dhor në ɣok

Jɔk Wikipedia
(Cï bɛn wel në Nhailic aci dhor qokic)
Jump to navigation Jump to search

Nhialic acë dhor në ɣok (God grew tired of us në Dïŋlïth) ee cäthatïïpëyitac cï loi në ruɔ̈n 2006 ë jam anyiköl dhäk kädiäk në dhäk Thudän cë mɛr wei, aa akut riënythii tëcït raan 25000 cï riŋ wei ërin ë toŋ Thudän dömthok ruɔ̈n 1980 yiic, ku kä cï röt luɔ̈i këk ëcäthden la Amatnhom Pawut. Ee gäät, guiɛr ku gëër në raan cɔl Christopher Dillon Quinn.

Wetciekic[cokic | cok tënëyökic]

Nhialic acë dhɔ̈r në ɣok, atɛ̈t anyiköl la keny ril cï riënythii Paguot Thudän kädiäk, John Bul Dau, Daniel Pac ku Panthɛɛr Bior le këk Amatnhom Pawut ku të cikek la luui thïn alɔ bïk aköldencien path yök. Këk aa go cäthden ë 1600 km jɔ̈ɔ̈k ruɔ̈n 1980 yiic kë ŋot këye dhäk kor, bïk jäl panden cï tɔŋ rac ku bën kë la cäth aya bïk röt nyai riäŋ ë Ethopia yiic. Ee run dhiëny näkkë këcäth këyɔ̈ɔ̈p të pɛth cïnic tɔŋ, raan tïïm kädhiëc aacï thou kamken ë nɛ̈kcɔk, thokpiuguop, muc manyëdum ku näk thuumëkuat,agut jɔl këk të ŋuɛ̈n cïnic näk la yök Kenya të cɔl Kakuma, bur Abakök Kakuma. Na ɣɔn ruɔ̈n 2001 ke Amatnhom Pawut cɔl 3600 në dhäk cï mɛr wei ë Thudän, lɔ yiic yï John Bul Dau, Daniel Pac ku Panthɛɛr Bior, bïk bën la ciëŋ Amerïka. Dhäk wen acï ciëŋden ben dhot cök bei ku bën kë la keny dä jɔ̈ɔ̈k cök ku nyëŋke 1000s aa abakök kɔ̈k ciëën, kɔ̈ckën cïk cɔl keye ɣöt thuɔŋden ërin cäthden ril cï kë tempuöthtëtök kedhie. Këk ëmën aa dhiil röt piööc bïk pëkweipuɔ̈u ë ciëëŋ ril Amatnhom Pauwt cï kë piek nhïïm thin,ciëëŋ ye raan ëbɛ̈n dhiil luui apɛi bë röt muk ŋiëc, ku tɛ̈ɛ̈u kënhïïm piny bïk këriëëc ebën lëu kë ë luoi ya looi ërin bï këk kɔ̈c cïk nyääŋ ciën Kakuma kony.

Alɛɛcëlonpath[cokic | cok tënëyökic]

Cäthatïïp kën acä ariop akuttemwɛ̈tcökdit alɛɛclonpath:Cäthatïïpëyith ku alɛɛclonpath amedaai kën Tëër Cäthatïïp kääcëruɔtde: Kuatthöŋ në Cathatiïpëyith në Yath Cäthatïïp Sudan në ruon 2006 nyaai. Ku yen aya acï alɛɛcëlonpath në Cäthatïïpëyith Path Apɛi nyaai ë Jan Cäthatïïp Deauville France ku Jan ë Cäthatïïp Galway Ireland.