Tɔŋbaai Tueeŋ Thudän

Jɔk Wikipedia

Tɔŋbaai Tueeŋ Thudän (ŋic aya ke yee cɔɔl Yɔɔtwei de Anyanya ka Anyanya Tueeŋ, cë cäk ë rïn ke kɔc ëcë yɔɔtwei) aayee tɔŋ ë gɔl rɔt në run ë 1955 agut run ë 1972 në kam abaŋ ciɛɛm ë Thudän ku lɔŋ paguot ë Thudän, aake kɔr thɔ̈nybääny miirdïtic ku bïk nɛŋ miirkoorden kepɛ̈c. Abaŋ tïmëtïm raan aacë thou tɔŋic ruɔ̈ɔ̈n thiäär ku dhorou-yic, ku bɛ̈ɛ̈r ë tɔŋ alëu bï tɛ̈ɛ̈kic ë mëër kediäk: ajök tɔŋkoor, ku jɔl cɔɔl Anyanya, ku jɔl yaa Yɔ̈ɔ̈mlääunhom Dɔmbaai Paguot Thudän.

Amatdɔ̈ɔ̈r cɔl Tɔŋbaai Tueeŋ Thudän kääc në run ë 1972, ë yee kënë ëbɛ̈n aaye lööny bï ëbënëbën riäŋpuɔ̈n awën jɔk tɔŋ nyaai, ku yenka cë tɔŋ ë reu ë pamac ë Thudän bɛ̈n bɛ cɔ thäär në kam abaŋ parut Thudän ku lɔŋ paguot ë Thudän, mɛn ë gɔl rɔt në run ë 1983 agut run ë 2005. ëye kënë, yenë kaam de run ë 1955 agut run ë 2005 gam akölkɔ̈k ke yee tɔŋtök nuat, cî run kethiëër ku tök ë cïntɔŋ ke lɔ̈ŋ bë biɔ̈k kereu ke tɔŋ tekiic.