Akutnhom Mäc de Paguot Thudän

Jɔk Wikipedia
(Cï bɛn wel në Akutnhom Mäc de Thouth Thudänic)
Jump to navigation Jump to search
Coat of arms of South Sudan.svg

Akutnhom Mäc de Paguot Thudän ee kër lui këk miir ë Paguot Thudän. Kɔc Akutnhom mäc baai yënë aye kuany ë Bänydït de Mäcbaai, këk akɔ̈ŋ dhuɔ̈k nhïïm Bänydïït mäcbaai. Kä bɔ̈ kä aa rin ke kɔc akutnhom mɛc yëmënë aloŋ Paguot Thudän. Thök ë rin ke akutnhom aa kïïk:

 • Bänydït mäc de Paguot Thudän—Thalpa Kiir Mayärdït
 • Luɔ̈ptueŋ la Bänycɔk de PaguotThudän—Taban Deŋ Gai
 • Luɔ̈prou la Bänydït cɔk de Paguot Thudän—Jemith Wani Yigä
 • Bänyluɔi ë Puor ku Ruɔ̈ɔ̈r--Onyoti Udïgo
 • Bänyluɔi ë Käyëyök Laai ku Rëëcic—Kenyi Ɣamodä
 • Bänyluɔi ë Akutnhom Mäc—Märtin Yilia Lomuro
 • Bänyluɔi ë Ɣɔc ku Tëët ku Luuikäŋ—Garaŋ Diiŋ Akuoŋ
 • Bänyluɔi ë Cieŋ Riënythïï ku Thuëëc—Bulith Arkängëlo
 • Bänyluɔi ë Gëlbaai (Apuruuk)--Kuol Manyaŋ Juuk
 • Bänyluɔi ë Piööcëŋïckäŋ ku Latueŋ—Deŋ Deŋ Ɣöc
 • Bänyluɔi ë Mänywëëth ku Thiek—Dhieu Mäthok Dïïŋ
 • Bänyluɔi ë Kärɔ̈ɔ̈m--Jema Nunu Kumbä
 • Bänyluɔi ë Weu ku Maacëkäŋ—Stephen Dhieu Dau
 • Bänyluɔi ë Käkaɣëër ku Mätröt Kɔcpinynhom—Deŋ AlorKuol
 • Bänyluɔi ë Kuat, Mëth, ku Aguërëciëŋ—Awut Deŋ Acuil
 • Bänyluɔi ë Käkpialëguɔ̈p--Riëk Gäi Kɔ̈k
 • Bänyluɔi ë Piööcdït ë ŋïckäŋ ku Latueŋ—Yën Läm Biël
 • Bänyluɔi ë Ɣööt, Kätiëc, ku Kätääk ku Kärɔ̈ɔ̈m--Lädo Gorï
 • Bänyluɔi ë Kɔ̈bïkɔnkony ku Muɔ̈k Kämäm—Ɣussëin Mär Nyöt
 • Bänyluɔi ë Lek Baai Lueel Wël Wëi—Mïkael Makuei Lueth
 • Bänyluɔi ë Käkalɔŋthïn (Athöök)--Mïkael Cäŋjiëk
 • Bänyluɔi ë Käkëpïu ku Piökkäkɔ̈k--Nadï Arop Duddï
 • Bänyluɔi ë Luök Yiëth—Paulino Wanawilla
 • Bänyluɔi ë Käjuëc Käluɔ̈i Latueŋ—Kwoŋ Danher Gatluäk
 • Bänyluɔi ë Käwutic Gëlëkɔc—Mbotu Mämur Mätëë
 • Bänyluɔi ë Kɔ̈këlooŋ—Petier Bäshïr Dandë
 • Bänyluɔi ë Miök ku Käkyëwëcpiny—Edhekiel Lul Ruai
 • Bänyluɔi ë Dhɔ̈l ku Thiëëk—Rebekä Jocuä
 • Bänyluɔi ë Käktuoc ku Käkjämalïric—Mïkael Makuei Lueth
 • Bänyluɔi ë Käkëcääth—John Luk Jok