Kärötdäcwäär

Jump to navigation Jump to search

Buɔɔthë wäär kathiöökwɛ̈rbëtɛɛm në wiki në apaamkën.

Tek cë röt piac waar Nyoothë weer 50 | 100 | 250 | 500 thök në nïn 1 | 3 | 7 | 14 | 30 thök
Thaan dulooi cïgɔ̈t | Thaan duluɔɔi cierin | Thaan acökicdië | Nyooth boot | Thaan käcïcökic thiin | Nyooth page categorization | Nyooth Wikidata
Nyoothë weer yam jɔɔk 03:56, 24 Pɛnëŋuan 2019
   
List of abbreviations:
Y
Cokicë acë apam yam cak (tïŋ ayɛ marec de yɔ̈r yam)
th
Kën ee acökic thiin
b
Acökic kënë acï looi në bot
Cw
Wikidata cökic
(±123)
Themdït ë yär acë rat war në kolook ka lɛ̈

22 Pɛnëŋuan 2019

  • Y William Deng Nhial‎; 22:08 +2,190Machuor98 jam aamiocCreated page with "William Deŋ Nhial aye duŋɔɔr/duŋɛ̈ɛ̈r de wëlëmiir de Sudan African National Union, SANU (Akut Kewutic Apirïka de Thudän (AKAT) në runë 1962 agut runë 1968.Yen..."