Kärötdäcwäär

Jump to navigation Jump to search

Buɔɔthë wäär kathiöökwɛ̈rbëtɛɛm në wiki në apaamkën.

Tek cë röt piac waar Nyoothë weer 50 | 100 | 250 | 500 thök në nïn 1 | 3 | 7 | 14 | 30 thök
Thaan dulooi cïgɔ̈t | Thaan duluɔɔi cierin | Thaan acökicdië | Nyooth boot | Thaan käcïcökic thiin | Nyooth page categorization | Nyooth Wikidata
Nyoothë weer yam jɔɔk 13:41, 27 Pɛnëdhorou 2021
   
List of abbreviations:
Cw
Wikidata cökic
Y
Cokicë acë apam yam cak (tïŋ ayɛ marec de yɔ̈r yam)
th
Kën ee acökic thiin
b
Acökic kënë acï looi në bot
(±123)
Themdït ë yär acë rat war në kolook ka lɛ̈
Temporarily watched page

27 Pɛnëdhorou 2021

26 Pɛnëdhorou 2021

 • Abuop 19:32 +42Sabon Harshe jam aamioc
 • Wikipedia:Tëlɔthïn wut 18:43 +82Sabon Harshe jam aamioc→‎New stubs added (July 2021)
 • Y Jam kekë dulooi:Sabon Harshe 18:26 +33Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "Jam kekë dulooi (user talk page)"
 • Wikipedia:Tëlɔthïn wut 18:24 +106Sabon Harshe jam aamioc→‎New stubs added (July 2021)
 • Wikipedia:Tëlɔthïn wut 18:23 +59Sabon Harshe jam aamioc→‎New stubs added (July 2021)
 • Wikipedia:Tëlɔthïn wut 18:23 +156Sabon Harshe jam aamioc→‎New stubs added (July 2021)
 • Wikipedia:Tëlɔthïn wut 18:21 +1,711Sabon Harshe jam aamiocNew stubs added
 • th Dulooi:Sabon Harshe/Wordlist 18:20 0Sabon Harshe jam aamioc
 • th Dulooi:Sabon Harshe 18:15 −1Sabon Harshe jam aamioc→‎Subpages: Dulooi
 • Y Dulooi:Sabon Harshe 18:15 +1,534Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{#Babel:en|fr-3|ha-2|din-1|dag-1}} Polyglot and bibliophile. My username '''Sabon Harshe''' means 'new language' in Hausa. It is a reference to the great diversity of languages in Nigeria, with some being discovered even in recent years. I am active on Hausa Wikipedia, but am interested in languages of Africa in general. Happy to join Dinka Wikipedia. ===Subpages=== Some of my subpages to keep track of: *Wordlist And also: *Swad..."
 • Y Thook Kiir 18:13 +132Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} thumb '''Thook Kiir''' (Nilotic languages) Bekätakthook:Piööcëthook"
 • Thook Kiir-Piɛnyliɛɛt 18:12 +5Sabon Harshe jam aamiocPiööcëthook
 • th Swadesh list 18:11 +26Sabon Harshe jam aamioc→‎Swadesh list: Thuɔŋjäŋ
 • th Swadesh list 18:10 +8Sabon Harshe jam aamioc→‎Swadesh list
 • Y Swadesh list 18:09 +9,012Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Swadesh list''':<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Swadesh l..."
 • Y Nyɔ̈k 17:55 +509Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Nyɔ̈k'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <re..."
 • Y Pɛɛi 17:54 +519Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Pɛɛi'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <ref..." Dhïïm: Visual edit: Switched
 • Y Akɔ̈l 17:54 +520Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Akɔ̈l'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <re..."
 • Y Piu 17:53 +535Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Piu''' (H<sub>2</sub>O)<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Di..."
 • Y Kurnyuk 17:42 +508Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Kurnyuk'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <re..."
 • Y Beliny 17:42 +507Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Beliny'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <ref..."
 • Y Acak 17:39 +506Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Acak'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <refer..."
 • Wëu 17:39 −1Sabon Harshe jam aamiocPiöcëkätiɔɔp
 • Yöm thiɛk 17:38 −1Sabon Harshe jam aamiocPiöcëkätiɔɔp
 • Y Kuat yom 17:38 +523Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Kuat yom'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <r..."
 • Bau 17:38 −1Sabon Harshe jam aamiocDhïïm: Manual revert
 • Y Nhial ciɛlic 17:37 +526Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Nhial ciɛlic'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari..."
 • Y Nyagino 17:35 +19Sabon Harshe jam aamiocRedirected page to Biyuu Dhïïm: New redirect
 • Biyuu 17:35 +16Sabon Harshe jam aamioc
 • Pabak ë Thudän ë wëëuic 17:32 +30Sabon Harshe jam aamioc
 • Bak 17:31 −477Sabon Harshe jam aamiocRedirected page to Pabak ë Thudän ë wëëuic Dhïïm: New redirect
 • Pabak ë Thudän ë wëëuic 17:31 +509Sabon Harshe jam aamioc
 • Bak 17:29 +2Sabon Harshe jam aamiocPiööckätöupiny
 • Toc 17:29 +2Sabon Harshe jam aamiocPiööckätöupiny
 • Y Lɔu 17:29 +513Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Lɔu'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <refer..."
 • Y Aŋier 17:29 +515Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Aŋier'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <ref..."
 • Y Anyal 17:29 +514Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Anyal'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <refe..."
 • Y Bafora 17:29 +515Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Bafora'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <ref..."
 • Y Akuɔl 17:29 +515Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Akuɔl'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <ref..."
 • Y Alath 17:29 +514Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Alath'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <refe..."
 • Y Bak 17:28 +517Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Bak'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <refere..."
 • Y Toc 17:28 +517Sabon Harshe jam aamiocCreated page with "{{Databox}} '''Toc'''<ref name=English-Dinka>Brisco, Mike and Roger Blench. 2006. ''[http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/English-Dinka%20glossary%207%20May.pdf English to Dinka Glossary]: Derived from SIL International's 2005 Draft [http://www.rogerblench.info/Language/Nilo-Saharan/Nilotic/Comparative%20Dinka%20lexicon%20converted.pdf Dinka-English Dictionary]''. Kay Williamson Educational Foundation / SIL International.</ref> ==Dikconari== <refere..."