Kärötdäcwäär

Buɔɔthë wäär kathiöökwɛ̈rbëtɛɛm në wiki në apaamkën.

Tek cë röt piac waar Nyoothë weer 50 | 100 | 250 | 500 thök në nïn 1 | 3 | 7 | 14 | 30 thök
Thaan dulooi cïgɔ̈t | Thaan duluɔɔi cierin | Thaan acökicdië | Nyooth boot | Thaan käcïcökic thiin | Nyooth page categorization | Nyooth Wikidata
Nyoothë weer yam jɔɔk 19:56, 10 Pɛnëdhetem 2023
   
 
List of abbreviations:
Cw
Wikidata cökic
Y
Cokicë acë apam yam cak (tïŋ ayɛ marec de yɔ̈r yam)
th
Kën ee acökic thiin
b
Acökic kënë acï looi në bot
(±123)
Themdït ë yär acë rat war në kolook ka lɛ̈
Temporarily watched page

4 Pɛnëdhetem 2023

3 Pɛnëdhetem 2023