Kärötdäcwäär

Jump to navigation Jump to search

Buɔɔthë wäär kathiöökwɛ̈rbëtɛɛm në wiki në apaamkën.

Tek cë röt piac waar Nyoothë weer 50 | 100 | 250 | 500 thök në nïn 1 | 3 | 7 | 14 | 30 thök
Thaan dulooi cïgɔ̈t | Thaan duluɔɔi cierin | Thaan acökicdië | Nyooth boot | Thaan käcïcökic thiin | Nyooth page categorization | Nyooth Wikidata
Nyoothë weer yam jɔɔk 12:05, 9 Pɛnëdhorou 2020
   
List of abbreviations:
Cw
Wikidata cökic
Y
Cokicë acë apam yam cak (tïŋ ayɛ marec de yɔ̈r yam)
th
Kën ee acökic thiin
b
Acökic kënë acï looi në bot
(±123)
Themdït ë yär acë rat war në kolook ka lɛ̈

8 Pɛnëdhorou 2020

7 Pɛnëdhorou 2020

6 Pɛnëdhorou 2020

4 Pɛnëdhorou 2020

3 Pɛnëdhorou 2020