Jam kekë dulooi:52.23.219.123

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Amɛn, acïn gɔ̈t tɔ̈ ee apam thiöökë-yic. Yïn alëu ba wɛ̈tnhom thiööke göör në apam kɔ̈kiic, göör cökthɛɛr nɔŋkaariic, nadëk cak apamë.