Jam wɛ̈t ë Wikipedia:Apam këdït

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

lai[cok tënëyökic]

Läiyemac Thon Bec Ater (talk) 08:59, 21 April 2017 (UTC)

Anything else?[cok tënëyökic]

Are there any other configuration changes that the system administrators need to do to set up this wiki correctly? - dcljr (jam) 00:57, 28 Pɛnëdhorou 2017 (EAT)

Yes This system Need Adminstrators to Update Wiki Gyan333 (jam) 20:10, 25 Pɛnëthiäär 2017 (EAT)

MARY BOYOI[cok tënëyökic]

Mary Boyoi Mary Boyoi, kët, malui yith manheraan ku amiööc, e nyan wut Murle Cuëc Thudän. Yen adhieth Malakal, Cuëc ë Thudän e ruön 1980, run kadiäk ke tɔŋbaai këc rot jɔk. Wun ee ye bɛ̈ny baai ë Murle kuye bɛ̈ny apuruk tënë Akut/Apuruk ë Läunhom Kɔc ë Thudän (SPLA/M) ee ci nɔ̈k ruön 1989. Wën cï wun thou, go yen ku panden aake cï run juëc looi ë hɔ̈n katic Thudän ku hɔ̈n amïköök pan Ithiopiya bïk röt gël thɔ̈r ë tɔŋ. Yen ee cï la tueŋ kek kuënde e Kenya ku thɔ̈l abeer anyothökpiöc athör juëc yiic. Na ye 2002, ka thɔr luɔɔi tënë Kuateluɔ̈i Kuɔny Pïrmanheraan hɔ̈n kith yiic Cuëc ë Thudän. Ee tënë luɔi Pïrmanheraan yen ayɔ̈k Mary Piathpuöu-kuɔny kɔc kɔ̈k thïn. Mary acï luɔɔidɛn riɛl cïnkëdɔ̈ŋwei loi lɔ̈ɔ̈ric bï ruɛl nyuɔth kajuëc yiic ku kiiu dɔ̈ɔ̈r ku acuil kam kɔcke. Na ye 2005, yen acï ABONA Internatianal cak, aguïr ajuëërcïnadhuk loi kuɔny dɔ̈ɔ̈r Cuëc ë Thudän yic ebën ku gɛm kuɔny tënë nyïïr ku diäär thii e riɛ̈ɛ̈c ku riääk yiic. Na ye 2007, Ka jɔk luɔidɛn tueŋ akut lɔ̈ɔ̈r, "Cuɛɛtceberic". "Zooz", e cökwaak dɛ̈t e dit Mary Boyoi cï gɔl tënë Lɔ̈ɔ̈r Ŋath Cuɛɛt Thudän (Sudan Vote Music Hope) Pendiäk, 2010.