Jam wɛ̈t ë Wikipedia:Apam këdït

Jɔk Wikipedia
Kɛɛcthïn: äden, yiɔ̈ɔ̈p

lai[cok tënëyökic]

Läiyemac Thon Bec Ater (talk) 08:59, 21 April 2017 (UTC)

Anything else?[cok tënëyökic]

Are there any other configuration changes that the system administrators need to do to set up this wiki correctly? - dcljr (jam) 00:57, 28 Pɛnëdhorou 2017 (EAT)

Yes This system Need Adminstrators to Update Wiki Gyan333 (jam) 20:10, 25 Pɛnëthiäär 2017 (EAT)