Juäi

Jɔk Wikipedia
Kɛɛcthïn: äden, yiɔ̈ɔ̈p
Malaria.jpg
Anopheles stephensi.jpeg

Juanŋokketh ee tuaany nɔŋ awuɔɔk yee dan de dhiëër bɛ̈i. Ee thiëipiny në käny de dhiëër ci wuɔɔk. Kɔc aa ye juai ke dɔm të cïï dan de dhieer lɔ në riɛmic. Dan de dhiëër ee kɔc ɣook ku nɛ̈k kɔc juëc në ruɔ̈ɔ̈nic.

Dan de dhiëër ye juanŋokketh bɛ̈i ee thiën ye cɔl plathmodium. Thiëu aaye kämmuɔɔny nɔŋ kän ë yic tök, ku kaa cie thiënthi. Thiënthi aa piɔl apɛi awär thiëu.

Kɔc aa ye juanŋokketh yök në luɔ̈ɔ̈t të nɔŋ anopɛleth kä kulɛk dhiëër. Kek kaa ye dudhëëth ke tuaany. Yen plathmodium ee lɔ në kɔc gup në käny de dhiëër. Yeen plathmodium ee luɛɛth peei de dhiëër. Luɛɛth ke dhiëër ye ciɛɛt në raan guɔ̈p aaye cɔl agëlduɔ̈t de riɛm. Ku raan ee wuɔɔk në plathmodium ke ye adɔ̈ŋpiny. Yen në kee raan yiɛ̈n tuaany ye cɔl juanŋokketh.

ŋun de dhiëër ye tök yennë kee kɔc yiɛ̈n juanŋokketh, në kë yennë ŋun de dhiëër cam ne riɛm. Thɔn de dhiëër ee piir në tiär de gaak. ŋun de dhiëër ee riɛm aye lööm ke ye riɛl de toŋ kee.

Kɔc kɔ̈k acï juanŋokketh ë yök enɔŋ dhiɛ̈ɛ̈r. Aye meth yök të tɔ̈ yeen në man yic. ëkënë aye cɔɔl awɔɔkdelïc. Kɔc eya aye juanŋokketh yök në liääp de rim. Të gɛɛm raan riɛmde të nɔŋ raandɛ̈ kɔc kɔ̈k aaye juanŋokketh dɔm të toomë keek në winh cennë raan tuaany toom.

Pïïr ye bɛɛric në raan de juanŋokketh.

Anɔŋ känwääc juïc ke plasmodium ye juanŋokketh bɛ̈i të nɔŋ raan.