Kïndegɔ̈t

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ethiopic genesis.jpg

Kïndegɔ̈t ee aguiɛr de gɔ̈t, ee abɛ̈ɛ̈r ke athööŋ bë gaar. Gɔ̈c de athööŋ man tɔ̈ në kïndegɔ̈tic, aye cɔl kiɛ̈tathööŋ. Kajuiɛc nyuɔɔth aa raankuɛ̈n kony bë cɔk kindegɔ̈t lui apiɛth, ciit ke: atekwël, ɣɔnlau në kɛm ke wël, te pëk ë kuɛ̈n thok thin gut lɔ tueŋ. Kek kiitka, akee lomke ne thɔŋ de Romaai-yic (man ye cɔl Latin), acï kɔŋ loi në Rom Thɛɛric bë thoŋ Latin gɔt. Në ye köölë thook juëc aa kïndegɔ̈t de Latin lui: Kek ka lui ë keek në ke akölkä në ye mɛɛn.

Kän ke ciɛt tɛ̈ŋ de kïndegɔ̈t acï jɔɔk ëbɛ̈n rol jat nhial në araktök yetök, ku ke tɔ kenë cï gɔɔr ku lomki bë ɣöŋ ke thook juiɛ̈ciic. ë yaa dɛŋ acïn kïndegɔ̈t ee ɣöŋ ke thɔŋ de apiɛth, alëu rɔt në wel bë ɣɔŋ kenë yen. Yen acë gɔɔc ke loi thok.