Määcläi

Jɔk Wikipedia
(Cï bɛn wel në MääcLäiic)
Jump to navigation Jump to search
Cattle Feedlot near Rocky Ford, CO IMG 5651-2.jpg

Määcläi yen ee aye këër töŋ në puɔ̈rkumac [agriculture] ye wɛ̈t ë lai ye muknhom wɛ̈t rïŋ, nhïm, caa, toŋ, ku kajuëc kɔ̈k, ye anɔŋic tït në nyïn, liäpëdhiëthic, ku muknhöm de läiyemac.

Määcläi anɔŋic käthɛɛr baric, jɔk tënë wëërdït Thaa Abaŋrunëkuric [Neolithic], ɣɔn läi jɔk bï mac, tëcït tënë runë 13,000 AY [BC] lɔtueŋ,  ɣɔn akëc kɔc guɔ yaa käcïpur puur. Kaam latueŋbai thɛɛr guɔ bënë, cëmënë Egypt de Wäärthɛɛr, kaa ɣɔ̈k, amɛ̈ɛ̈l, thök, ku diɛrbaai, aakeye mäc në dumic.

Awɛ̈ɛ̈rdït acë rɔtloi në Waar Columbia, ɣɔn cënë wɛ̈ɛ̈r läiyemac Piny Thɛ̈ɛ̈r ke bɛi në Piny Yam, ku në wɛ̈ɛ̈rdït tënë puɔ̈rkumac acë rɔtloi në lɔŋ Britan në ruɔ̈ɔ̈nbuɔt 18, nawën cënë liäpëdhiëthic de läiyemac cïmënë ɣɔ̈k nɔŋ tuŋ bär ye cɔl Dishley Longhorn ku amɛ̈ɛ̈l nɔŋ nhiëëm bär ye cɔl Lincoln Longwool, kekacï bënë cɔ̈kpïny në kɔcŋicpuɔ̈rkumac cëmënë raan ye cɔl Robert Bakewell bë juak rïŋ, caa,  ku nhïmamääl ye looi.

Kuat juɛ̈c ë läi cëmënë ajɔ̈ŋkör, anyar pïuic, llama, buɔl, ku guinea pig acïkï bënë mäc në abek pïny dɔ̈. Mäc ë kääm ku aya mäc ë reec, kämpïuawai [crustaceans], ku käkëjual në pïuic acï däc bënë thiërpïny.

Määcläi në kueryam alooi aguiɛrëluɔi de cäkbëkäŋbei ye waar tënë tïɔ̈p wënë yen tɔ̈. Puɔ̈rkumac tënë muökëthok acï bënë lɔ̈ɔ̈knyin në dhëël mäcril tënë abak lɔtueŋ dɛ̈t de pinynhom cëmënë ɣɔ̈k juɛ̈c ayeke mäc në luak thi ku ajïth thiärcïïkuen ayeke mäc në ɣötken thi thin.