Nyierëthai

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Vivian Malone registering.jpg

Nyierëthai ëë ngäth në riɛlditapɛi de kuat tine dɔ; acë dhukic kutuul në nyiɛr ku dhör tënɔŋ kɔc thiŋë thaai/kuɛt. Luoidë yen wɛt “race” acë däc löny në thioŋ tok. Tëknyierkëŋ tɔ yë yen nyierëthai ee gɛk emɛt në tëk än kɔc alëu bï dhuktekyic tenɔŋ akuut tɛkyiic wɛt ciɛŋ akutnhom ku leuë këŋ akinthin, aya në tëk än këk alëu bï ke cään lɔn ye këk riɛlkör tedɔ riɛlditapɛi.

Akeköl ciminë panëjuɛrnyic nyiɛrënyic anɔŋic “Holocaust” Holokath, kuum Apartheid në Paguot Apirika, ku luɛk në Latin Amirrika. Nyierëthai acïjä ŋöthë, akutnhom dakutnhomluŋe de auɔmbaai pamac ku bɛimac. Ŋöt dɛt ë kuat ku thaai ää yetiŋ lɔn loikëkerot në ciɛŋakut yëmɛn ŋiecëkëŋ, wëlkë änɔŋ akeköl lëëkɔu dë thöŋ në luɔidën cëkok ku ciɛŋakut ŋiecëkɛŋ wëlëkeriëc.

Nyierëthai ayë gɛk luuyë në nyic thiok tenɔŋ töŋ muokkathɛɛric cölë kuat: tëkyic de akuut raan tɛuë në kadepiath thöŋë tenɔŋ kethieyic ätedɔ kewenthiin tenɔŋ akut (ciminë röm wundit ätedɔ röm kadeciɛŋ.) Nëyekenë, nyierëthai ku kuɛɛt tiɛl ayë gɛkë luuyë bi cyanic yën tiɛl në kuatic tedɔ ciɛŋic thieŋë looitrot ë tekdɔ kek kapieek ayë cyanic lɔn yekek kuɛɛtic.

Tecit tine nyuecëjam Amatnhom Pawuut në tiɛl kuɛɛtic riɛlditapɛɛi tëwë në tekyic kuɛɛtic ee lueth në pocnyickëŋic kegök piathpuou, acë puoth në akutnhom ku arɛcapɛɛi.Yën acï luel lɔn cëtɔ cökpiny tenɔŋ tiɛl në yierëthai-yic ɣanabɛn, në kecigör tedɔ në keleluöi. Tɛk kɔc nyierëthai ee rɔt jɔɔk në kajuɛc thoŋë piirakutnhom.

Nyierëthai aleu betɔ në luoi akutnhom, tedɔ guër de wëlëmiir (cit, apartheid) Wën köny luɛl de kaderuëny tedɔ abak në luoi tiltil tedɔ, löŋ.loiluoi thiak ke akutnhom änoŋic; Naŋnhombaai, manëkɔckok, kɔckɔk, tiɛlwei, kathioŋ akutnhom.