Ɣɔɔc de kɔc në Thudän

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
IJzeren voetring voor gevangenen transparent background.png

Ɣɔɔc de kɔc në Thudän acë jɔɔk thɛɛr tueŋ agut cë wään thiökkë në run de 1983, agut cë run de 2005. Toŋ de rou de kɔc ke Thudän në këde ɣɔɔc de kɔc në jɔɔr kuɛt juëc ë kɔc ke lɔŋ lɔ piny de kiir de lil ake cïkke ɣɔɔc ku bïkke läär në ɣän ke parut de Aprika bïkkë lɔ lui ku ka ke cïkke nyuöth në kɔc ke Nuba, Yijip, Berber, ku Arap.

Gol në run de 1995, koc juëc ke ajuɛɛr de yiiny de raan ake cï bɛ̈n bïke bɛ̈n nyooth në biäk de toŋ de rou de Thudän, cëmɛ̈n de yic ku jol yaa kɔ̈k në thaa de toŋ ke miir dïït de Pan de Thudän ake mɛt bïkkë ke cin mat në riɛlden në këde kɔc ye ke ɣaac gokke lööm në kɔc ke riɛl Pan de Thudän ke ye biäk de toŋ kaamden kennë SPLA ke cïï miirdïït yök ke niɔp në biäk de löŋ në kam de pɛ̈c de kɔc gokkë kɔc niɔp cë toŋ ke thiai roor yaa kuony. Ku loi kë bɛi ke mïth abɛɛr.

Aya wɛt de acë bɛr bɛ̈n ënɔŋ kɔc ke pinynhom kë cïkke yök ke keek ke yï miirdïït mac baai acë röth mät ë toŋic ku jɔl yaa kɔc cë jääl në miirdïït mac baai-yic man jɛ̈ɛ̈r SPLA ëke nɔŋ gup awäc në näŋ de kɔc niɔp na cok thon de kɔc niɔp cï miirdïït mac baai agut cë kɔc ke riɛl (apuruuk) cëman kɔɔrë ye ku jɔl yaa käjuëc rac cë röt looi ŋɛ̈ɛ̈r ɣɔɔc de kɔc keek ɣɔn cennë ɣɔɔc de kɔc lɛk kɔc ke pinynhom, ke näŋ de kɔc acë bɛ̈n kɔc në ruɔ̈n de 1926. Ke kɔc ke miirdïït de Thudän acïkkë bɛ̈n nyic mɛn nadë ke ɣɔɔc de kɔc aaye töŋ de biäk de toŋ thɛɛr, ku kɔc aake cïn gël de röt.

Cë luɛl de ɣön de gäär de agörde lil, go pɛ̈cde kɔc ku näŋ de kɔc jɔl kɔ̈ɔ̈c në ruɔ̈n de 2002, na cok yaa man ku cë kuɛ̈n de kɔc cë peec goot në pɛ̈cic.