Aŋɔ̈ɔ̈k

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Aŋɔ̈ɔ̈k, tɛdë kecɔl ŋökŋök, thiɔ̈rbei, ŋökbei, ee ku bï raan cuin thiɔ̈rbei ye yɛ̈c riɛl ku cï gël të cɔŋ ye ŋö looi; bï rëët ye thok ku tɛdë ye wum. Kɛ̈juëc aa kɔc cɔl aŋök; alëu bï ya bɛc cimënë arem yɛ̈c walä tɛ̈ cï raan luaŋ, wälä akethtuaany (sequela of a disease) cït aketh piɛr(tumor) nyith kek lɔnhial apilnhom (intracranial pressure) kam akuennhomic ku kɛ̈rrot makana ye guöp tïŋic cïmënë x-ray ku kök. Tɛ̈ le raan puöu tiaktiak ku wïc diët ŋök, ka ye cɔl kɔ̈rpuöu, ee rïn ŋö; ee yen kaŋ bɛ̈n aŋɔ̈ɔ̈k kuä ace kuat ë raan ye kɔrpuöu yen ŋɔk ëbɛ̈n. wal aŋɔ̈ɔ̈k gël aköl kök aa dik ee rin ye kek kɔ̈rpuöu ku aŋɔ̈ɔ̈k thanypiny. Tɛ̈ cï aŋɔ̈ɔ̈k yiëc apɛi arëk abï raan jiic guöp pïu (döupïuguöp), aka pïu-dhïrïb abï tuɔm. Löt-rot tɛ̈ cï raan kuɛth ee tuɛny nhom cï matic kek kook ku ee kë rac arëtic. Na cɔk alɔn thöŋ dhuŋwal(regurgitation) ye lääi wal dhuk kek ŋökŋök, ka ace tök. Dhuŋwal ee ku bï wal kïc nyiy apath dhuök aliëkic ɣët kä thokic bï kek bɛn nyiy ë dɛ̈t ku aa läi kek yen rot lac looi thïn. Acïn riɛl ye wïc cïmënë ye raan ye yic cɔl tä ŋök yen. Wɛ̈t kënë ee yen kë cï dhuŋwal thööŋ kek aŋɔ̈ɔ̈k.