Jump to content

Akutnhom Pabak Apirïka

Jɔk Wikipedia
Pamaac ke Akutnhom Nhiäk Apirïka

Akut miirdït cï rot mat në bɛ̈ɛ̈i-yic tëmën aram bëu, Burundi, Kenia, Ruanda, Paguot Thudän, Tanzania, ku Yuganda. Raan ë cuɔl John Magufuli bëny pan cɔl Tanzania ee yen bëny ë akutnhom.

Akutnhom ee cï kuany në ruɔ̈n 1967, ku wïïk ruɔ̈n 1977 ku ben pïïr 7 Pendhorou 200. Ruɔ̈n 2008 thok jam akutnhom guiër käŋ la tueŋ baai Apirïka Paguot (SADC). Akutnhom Käŋ Ɣääc käm kën Apirïka Paguot ku Pabak (COMESA). Akutnhom pan Apirïka acïk mat ku bï akutnhom bë lääu ku bï dït, ku cïk kek juar, rin ye kek kɔc akutnhom kädiäk (EAC) akutnhom pan Apirïka.

Ruɔ̈n 2010, go akutnhom EAC käŋ ɣaac wei, lai ku jiɛɛk panden, ku bïk wënh cïk juaar gäm baai. Ruɔ̈n 2013, gokɛ̈ löŋ gam bïk kë than tënë ruɔ̈n thiäär bɔ̈ Kenia, Tanzania, ku Yuganda acïk mat në ruɔ̈n 20 ɣɔnthɛɛr Kenia ku Yuganda ruɔ̈n 1917, aa kï cï mat ku bïk look kamken ɣɔn ruɔ̈n 1927, Taŋganyika acï röt mät EAHC ku bïk luɔi jɔɔk cök ruɔ̈n 1948 aɣet ruɔ̈n 1961, akutnhom pan Apirïka ka yëk aloi EACSO.

Jɔk cök ruɔ̈n 1961 ɣet 1967, ku 1967 ɣet 1977, Burundi ku Ruanda acï rot mät EAC akol nin 6 pen dhorou 2009.

Bɛ̈ny macbaai pan Kenia ku Ruanda akut miirdït cï röt lel gokë miirdït Paguot Thudän col ku bïk mɛ̈t akutdënic, Paguot Thudän aake cï nhomlääu lööm ruɔ̈n 2011, go Paguot Thudän acï lueel arɛ̈k lɔn cï yen gɛ̈t ɣöt ku bï yaa raan akutic pen dhorou-yic ruɔ̈n 2011. Paguot Thudän acï gam ku bï yaa raan töŋ akut cuɛt yic nä ruɔ̈n 2016, gokë lööŋ cï gam bï kɔ̈ɔ̈c ke looi ruɔ̈n 2016 pen ŋuan.