Alek Wek

Jɔk Wikipedia
Alek Wek, 2007

Alek Wek (dhïet 16 pene ë ŋuan 1977) yë raan Paguöt Thudän-British anaŋlath ku ë maguïrkacieŋ yë jök kök luoicieŋ ka ruonke ke yë 18 thïn 1995. Aka ye Koc lac jam wɛt lathïn gam wët dhïeŋ thïn kök mɛtnhomakutluoi. Yë kuat jieŋ akut thïn Paguöt Thudän, ku ë cï wɛɛr Britain thïn 1991 bï rot kual wɛt toŋbaai thïn Thudan. Yë rër mënë thïn Brooklyn, New York.

Alek ye dhïet thïn Wau, Thudän (mënë Paguöt Thudän), thïn ɣönëtoc loŋic agereem kärou cïn yïc manyadok piu kat, ku yë 7th mïth ka 9th. Wën cï yën ɣët thïn London ka ruonkë yë 14, Alek lo London ɣondït kök. Alek yë yök aɣër tänëɣöc thïn 1995 thïn Crystal Palace, London Model 1 scout. Yë röt nyuoth thïncathatïip ë tiondheŋ tënë Goldeneye tënë Tina Turner ruonkënë, ku kam ciëëkic tene jök kök anaŋlath. Yë cï cak anaŋlath ruonkene. Thïn 1997 noŋ MTV ku yë raan tueŋ Afrika anaŋlath bi rot nyuoth kuomkou de Elie ruonkene.

Alek yë cï cath kajuëc kök baai cï mënë Chanel, Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Marc Jacob, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, ku Hermes. Alek ye rot nyuoth kuom kou dë Elie Id loŋic koc bɛɛï juec (Cosmopolitan, Glamour, Forbes magazine Apirïka ku Ebony).

Kam kï Alëk dɛl den col kök yök, yë kï gua piŋ thïn ɣon dït kök mɛtnhomakutluoi. Ka Alek yë raan toŋ tueŋ koc col anaŋlath kïc koc ɣër kaŋ ciët dhëŋ den. Kë ci bɛn bëi Alek tiamdë yïc yë cï gam ku yë door dïar col pïnynhom ëbɛ̈n