Aluɛlweŋ

Jɔk Wikipedia
Aluelweŋ
taxon
Taxon nameAlcelaphus buselaphus Cokic
Taxon rankspecies Cokic
Parent taxonAlcelaphus Cokic
Original combinationAntilope buselaphus Cokic
IUCN conservation statusLeast Concern Cokic

Aluɛlweŋ ee lɛ̈i de Apirïka. Kuat yic bɛ̈t acï kuanyic. Keye lɛ̈idït, bɛ̈ɛ̈r ë aluɛlweŋ ee cït 1m tɔ̈ kët, ku bɛ̈rëkɔ̈u akuënciɛl de nhom ku guop ee cït 200 ɣet 250cm. Athiɛkde ee 100 ɣet 200 kg. Ŋuӧt ku muɔr kedhie de kuatde ëbɛ̈n aa lɔŋ tuŋ, ku kӓŋ ŋuӧt aa thoi. Bԑr ë tuŋ ee 45 – 70cm.

Aluɛlweeŋ aa cath në duut lɔŋic lӓi 20 ɣet 300. Keek acïï kaŋ jӧl. Keek aa lac nyuԑth, ku miɛ̈thdendït aaye wal. Muɔr ku ŋuӧt kedhie aa thӧk nyïnyëpïrtueŋ ruɔ̈n tӧk lɔ rou. Kölliec ee pԑi  kabɛ̈t  lɔ kadhoŋuan, ku dhiëth menh tök a kӓl. Dhiënhden ee jal dїt mӧi. Piërden ee ruɔ̈n 12 ɣet 15.

Ke ceŋ baknɔŋtiim tënɔŋ deŋ lik ku bakënoon tënɔŋ tiim, aluɛlweeŋ aa lac kӧk gɔɔk tɔ̈ cë deŋ tueny cӧk. Acï luԑԑl ɣɔn keek aaceŋ thӧny Kurdït Kenya agut 4,000 m. Aluɛlweŋ wӓrthԑԑr ee kӓ cë thiëi piny Apirëka, Ku ëmënë kuӧtde acë lɔ kӓ thuӧl wët ye teden ye kek rëër thїn riӓk, yӓp, kӧk ë kɔc, ku jɔl yaa tëër miith kekë lӓiyemac. Aluelweŋ acë thuum pan Aljiria, Ejipt, Lethotho, Libia, Moroko, Thomalia ku Tunithia; kuyen acï bɛ̈i pan Thawadhilan ku Dhimbabwe. Ee lӓn cï lac yӓp wët riŋden mit.