Aluk Akec Mabior

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Aluk Akec Mabior adhiëth pɛɛi niin 8, Pɛnërou 1994. Yen ee duriäŋ de adïïrcök piny de Paguöt Thudän këdetök cï adiir loi keye luɔiëciɛŋ ku ye raan töŋ akutamëtuuk de Al-Merreikh SC Parut de Thudänic. Aluk Akec agɔl tuukden në luɔiëciɛŋ adiircök piny de Parut ë Thudän ke Paguöt Thudan këc nhömlääu guɔ yök. Në 2009, go Aluk dhuk paguöt. Në ruɔ̈n 2012, ka Aluk lɔ Salaam Aweil, na ye run 2014 acïï ɣaac tënɔŋ Malakia. Ɣɔn tuuk Aluk Juba keye amëtuuk de Malakia, go aciɛthluɔi de adiircök Paguot Thudan detic lɔn lëu yen rɔt ku puɔth apɛidit bë Aluk tuuk kekë Akutamëtuuk adïïrcök wutic de Paguot Thudän. Malakia acë Aluk bɛn ɣaac tënɔŋ Al-Merriekh Kosti de Thudän run 2014, ku lek ɣaac pei tënɔŋ Al-Marreikh SC. Në ye runë yic 2015, go akutamëtuuk de Merreikh Omdurman Thudän Aluk thany bë yaa duriäŋden. Në wɛɛt awën cï yen tuuk në tëër kaampamaac de Paguot Thudänic, go akutnhom adïïrcök de Parut Thudän Aluk pɛn tuuk në Amatthok Tueŋ de Thudänic aɣet të ler kek wɛɛt jäl kuanyic.

Aluk Akec acë riäŋ tueŋ kekë akutamëtuuk adïïrcök wutic Paguot de Thudän në kɛɛmken kekë Kenya, Mali, quatorial Guinea ku Mauritania. Aluk Akec ee duriäŋ këdetök de Paguot Thudan cï yiɛk yaar thith në Biny de Pinynhom tekmuoocthok de mëënkuötic [qualifying tournament] lɔk de Nouackchott, genamatnhom de Mauritania. Në pɛi niin 4, Pɛnëdhoŋuan 2016, Aluk acï maat në akutamëtuuk de Paguot Thudän cë rɔɔm kekë Equatorial Guinea në thök ë mëën de Paguot Thudän në ye runë yic 2017 në Biny de Pamaac tekmuoocthok akut C.