Amatnhom Mäcŋaknhom

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Amatnhom Mäcŋaknhom në Britain dït ku parut Ireland, ee pamac lääunhom tɔ̈ pacuɔl në Europe. Acï rot tääu wäryɔu alɔŋ parutcuɔl dë piny Europe, Amatnhom Mäcŋaknhom (UK) amat tuur dë Britain dït ku abaŋ parutbak në tuur dë Ireland ku tuor thii kɔ̈k kor. Amatnhom Mäcŋaknhom ee pamac lääunhom 78 në dït ë pinynhom, anaŋ lökëpiny 242.500 square kilometers ku të thöŋ 65.5 timëtim kɔc ciëŋ ɣɔn ruon 2016, ku yeen aya ë pamac 21 dït ërin juëc kɔc ciëŋ thïn. Amatnhom Mäcŋaknhom (UK) ee mäcŋaknhom mec ë lööŋmackɔc naŋ ɣonlööŋ ë miirlɔckɔc. Elithabeth de II ëyen benyŋaknhom tik, ee dɔm bäany ɣɔn ruon 1952 ku ee yen benymacbaai töŋ cï rëër bäanyic ë run juëc ëmën. London ee yen genden dït ku ee yen genamatnhom,ee genpinynhom ku ee tënë luoiëwëu, cieŋ raan 10,3 timëtim kɔc geeu. Amatnhom Mäcŋaknhom (UK) amat pamaac kaŋuan Iŋland, Thïkotland/ Scotland , Wëleth/ Wales ku Parut Ireland. Këk ëbën aa naŋ dhöl guir ë maac baai cï latueŋ ë yiic naŋ riɛl kithic.

Amatnhom Mäcŋaknhom (UK) ee pamac cï lä tueŋ ee yen 5 në dït ë tënë muökëkäŋ ërin juëc käŋ ye loi baai (GDP). Atɔ̈ tueŋ ë dït ariöp luoi ku ee yen 16 abeeric në pinynhom latueŋëraan ku piath ë pïr. Ëye pamac tueŋ pinynhom luoi thath ë käŋ ku riɛl wär ruɔ̈ɔ̈nbuɔt 19 agut gɔ̈c ruɔ̈ɔ̈nbuɔt 20. Ëye pamac ŋaar tueŋ de akutmet Europe (EU), ku akut mukëkäŋ Europe (EEC) tueŋ ɣɔn gɔl 1973, na ɣɔn ruon 2016 gokë cueetcëberic looi; go nyuoth lɔn wïc raan 51.9% në kɔc cï cueet bï pamacden jaal akut Europe yïc, ku la aɣer pamac akutic aŋot jɛmke yïc .