Anyuɔl

Jɔk Wikipedia

Anyuɔɔl aye cɔl anyuɔɔl në bɛ̈i juëc kɔ̈kic tënë Amerïka ku Kanada. Yen atɔ̈u në kuat de walic Poacoace yen ee nyïïn ke kɔ̈th ye cam man ëcom ɣɔn thɛɛr tueŋ në kɔc ke Amerïka ciɛlic. Yen yemɛɛn ee kë de diäk thiekic de rap ke pinynom.

Anyuɔɔl anɔŋ wai de yɔ̈r, anɔŋ nyïïn në miëlic baŋthin. Yen aye naŋ käu në baŋthin ku miël ne miël ne baŋ biic, kë yee nyuɔɔth lɔn tɔ̈u nyinde në baŋthin de miël. Yen ayee miëth cë dɔm në kɔc juëc ke Amerika Ciɛlic ku baŋ paguot de Amerika ku biɔ̈k juëc ke bɛ̈i ke Afrika.

Në Yurop ke biäk de Parut Amerïka, anyuɔl kë yedik cum ke yee miëth de lääi në run wän thiɔ̈kë, anyuɔl ka cï bɛn yaa kethiekic në ɣän juëc ke kɔc ye miëth në Amerïka në ke yenë ye looi ke ye abïk.

Anyuɔɔl acï yaa kä yennë nyiëc luɔk de käpïïr nyuɔɔth lɔŋ yɔ̈ɔ̈p ë wël në dhiënh thɛɛric në run juëc yiic. Yɔ̈ɔ̈p ë wël acë anyuɔɔl nyuɔɔth kë ye töŋ ëkɛ̈ cïke kuɛ̈nybei në ke looi tënë tiim de kɔc ke Methiko yee cɔl Tiöthinte.