Bar el-Gädhal

Jɔk Wikipedia

Apamduööt:Bahr el Ghazal in South Sudan 2015.svg|thumb|Bar el-gädhal në gïïrëpiny de Paguot Thudän]] Bar el-Gädhal ee lɔ̈ŋ(paan) tɔ̈ në parutcuɔl ë Paguot Thudän. Rinke akee bɔ̈ në wɛ̈ɛ̈r cɔl bar el gadhal, të de lɔ̈ɔ̈k nɔŋ kë cït pawut ë parut Bar ël- gadhal baar (wäär) ku wärrrap anɔŋ akeu kennnë kɔc ciɛl ke Apirïka, në lɔŋ pacuɔl.

Yen ee tän toc ku ke alɛi piny lɔ- janɛny ciɛŋ në Jiɛ̈ŋ man ëye pïïrden ye ya duum yïkï keek puur ku many ë ɣɔ̈k ku kuan de Luwa Partit. Akököl ë Bar el-gadhal, aake ye keek peec në dupëëc tɔ̈ në aken de Dapur. Ku pawut ë Yigip acï tiɔp ë Bar el-gadhal cɔk ye këde në run 1864. Lɔ̈ŋ ee cï mat në Aŋlo-Yijip. Kɔc ke Yijip Thudän ku acï bɛ̈n bɛ̈nbei ke ye pawut ɣɔn cennë yen wɛ̈ɛ̈kbei ë nɔŋ Ekutoria në ruɔ̈n 1948, ku ye pawut në Repubik ë Thudän. Në run ë 1996, ke lɔ̈k acï bɛ̈n tekic në payaam kee ŋuan ke aguiɛɛr de mäny de baai, ku na wäär cï Thouth Thudän bɛ̈n nɔŋ nhomlääu në run 2011, ke ka cï bɛ̈n bɛɛr tɛ̈ɛ̈kic ë pawuɔ̈t ke thiɛ̈ɛ̈r. Yen lɔ̈ɔ̈k acï tɔŋbaai bɛ̈n riɔ̈ɔ̈k në run juiëc. Yen ee ye thɔ̈ɔ̈r tɔŋbaai tueŋ kɔc ke Thudän. Në run 1982, ke (SPLA) acï Jɔn Garaŋ bɛ̈n looi bë thɔ̈ɔ̈r kennë kɔc ke parut –muk akuma kärtuɔ̈m. kennë yennëke guɔ dac bɛ̈n ya gɔ̈cë kë ye cɔɔl tɔŋbaai de rou kɔc ke Thudän. Ater dɛ̈t yen cï bɛ̈n ŋuɔt ke ɣet agut cï run 2003 ku nɛ̈k kɔc juiëc apɛi wɛ̈r 2,000,000. (Biänabuur thiɛ̈rnyiɛɛny rou). Namba(cin) dïït de lɔ̈k në biäk thïn aacï keek tääu ka aacï köök në pawuɔ̈t (bɛ̈i) thiääk kennë ke.