Buɔl

Jɔk Wikipedia
Buɔl
taxon
Taxon nameLepus microtis Cokic
Taxon rankspecies Cokic
Parent taxonSabanalagus Cokic
Taxon common nameAfrican Savanna Hare, Savannenhase, قوَّاع السڤناء الأفريقي, القوَّاع الموزمبيقي Cokic
Taxon synonymLepus victoriae Cokic

Buɔl ye ländhïtmïth rɛɛr pamac juïcïc ku pinynhom pandït yerou Austhria ku Antarctica. Ye lɔŋ m̈̈ɛcthok juuɛc tënë 60 bial. Buɔllɔk ku buɔlyar aa mɛcthok karou ye lac yök thudän paguöt.

Biaal aye guöpken cɔl apuɔl  cäth, lëŋkek cök bɛɛr ciën ku cök ciek tueŋ. Aa lɔŋ pïŋ päthapɛidït ku tïŋ wɛɛr path. A tɛkic dit tene buɔl cek, ku bërköu nhom-gj guop cit 25-29cm ku thiɛk tene 300g te buɔl yirup ye 50-76 thin nhom-guop ku thiɛk ye mënë 2.5 le 5kg. Buɔl ŋuöt a dït tene thɔn.

Bial a mïthtim tëdït ë wɛl, yɛr, mithtïm dunëtim, ku yɔk. Aa rɛɛr ɣɔn tɛkic mene roorliɛt, tiopetëtim, ɣɔŋ, kur, ku toicic abɛk a wɛc adhum rɛɛrkek thïn.

Bial aa yithkekëbkëben. Kölliɛc den ye tecit nin 28 le 50. Bial a laŋ mïth juec ruɔntok, ku kënë ye cinekɔc den cɔl adiët kamthin nyɔt ta juëc kacam.

Luɔnycuetlai bial ye jɔk rakun, kapiny, lith, gɔl aŋɔu, ciir, agumuut, ku lith.