Dökthiɔ̈l

Jɔk Wikipedia

Dökthiɔ̈l ee thuëëc yen röt dɛ̈ɛ̈ny määth yen riäŋ laaric nɔŋ guokkaŋuanthöŋ në duriäŋ ka dhiëc bakë ku bakë, diäk-ke-diäk, rou-ke-rou ku tök-ke-tök tɛɛr aa juɛ̈c.Lön ee kän ee bë adir yaa cuat kam köl 46cm cë atɛmkɔ̈uëgölbär ku bɛ̈ɛ̈rde ee 3.048m cï nuɛɛt wëëthkɔ̈ɔ̈u/ dɛ̈kɔ̈ɔ̈u në kɛɛmke thökde laaric. Yen riäŋë ee jil run 1892 yic në Akïïm Jemith Naithëmith. Akutamëtuuk aa ye doladir tääu në cuɛɛt adir akɛ̈ɛ̈nythïn abuɔiyic ɣen gël akutamëtuuk tɛɛr. Doladir ee naŋ akuëëndiäk tënɔŋ akutamëtuuk cuɛɛt na cuɛt duriäŋ ciëën ajït akuëëndiäk ku akuëënkarou na cuɛɛt thin tueŋde ajït. Akutamëtuuk aa ye tɛ̈ɛ̈u kekë cuɛtlääu ee naŋ akuëëntök, të cïnë akutamëtuuk luɔ̈i riäŋrac. Riääŋ aa ya 40 wɛ̈lɛ̈ yuul 48 bääric aluɔ̈t. Akutamëtuuk nɔ̈ŋ akuëën juɛ̈ɛ̈c të thök riäŋ ee lɛɛny. Ku na le ajuëëkthääi mat-thïn të cï tɛ̈ɛ̈u nhïmthöŋ thökde thääi/riäŋ. Ke adir aa ye yääthtueŋ laaric nhom ke gɛm mɛnhakut wɛ̈lɛ̈ cuɛɛtëciën ka pam. Akutamëtuuk ë duriääŋ ke dökthiɔ̈l ëbɛ̈n anɔŋ ɣäänëriäŋ, duriääŋ baarbëtɛɛm ku rilbëtɛɛm de akut aa cɔl riɛlciɛl ku duriääŋ ciëëtë ke cekbëtɛɛm wɛ̈lɛ̈ kɔc nɔŋ ŋïcëmukadir aa cɔl dugëlciën wɛ̈lɛ̈ amëcuɛɛtpath. Dökthiɔ̈l ee töŋde juääc nhiarbëtɛɛm ku ee juääcdaaiëbɛ̈n. Pagut de Thudän anɔŋ mïïthken cë laac riɛɛl riäŋ dökthiɔ̈l thɛɛr pinyde Amatnhom Pawut, keek anɔŋic Manut Bol ku Luöl Deŋ keek nyic pinynhom ëbɛ̈n. Manut Bol acë jäl bɛ̈në thou ɣɔn ku Luöl Deŋ abuɔ̈cke riäŋ apɛɛi. Madit Tiɛny Däk ku mïïth juɛ̈ɛ̈c kɔ̈k ke Junub acë ɣeet ë tëtuui pinyde America ku keek acë riäŋ dökthiɔ̈l minic/ baauyic arët. Madit manh bäärbëtɛɛm rääk anɔŋ kë lëëk Manut ku yen ee dhiëth pinyde Wurieŋ-Pakam, Rumbek ku ee manh Agar.