Gäärëdɛ̈l

Jɔk Wikipedia
Gäärëdɛ̈l, James Nyaŋ Chieŋjiek

Gäärëdɛ̈l (ye cɔl dhëŋëguɔ̈p eya) aye looi ë gäärëdɛ̈l kɔu. Aye looi ëka moththook cït pal ku rëët ku with ku nyumëdɛ̈l eya. Luɔide ee bë raan käär guɔp ëka cït ka yeke nyiɛ̈l ku ka yeke coor ku wël yeke gat ë raan guɔ̈p, në dɛ̈l kɔu; ka bë cieŋ në raan guɔ̈p keke yekake dhëëŋ. Të looi ë gäärëdɛ̈l, ke piärdït aaye doŋ në raan guɔp; ku ka ye loi ë tɛm ku ŋuɔt ku nyumëdɛ̈l ye piär nyääŋpiny në dɛ̈l kɔu ku ka ye looi ë kuɛɛr juëckɔ̈k yinya, akolkɔ̈k aaye kɔc tɛmgup ku gueteke abë naŋ ɣäntöök cïï ye dac dɛɛm abë ninjuëc lɔ cït ayikë looi yiiya ago piär lɔ ë ditiic ku cikiyiic ye märapɛi.