Jam wɛ̈t ë kuɔny:Kätɔ̈

Page contents not supported in other languages.
Jɔk Wikipedia

Wël Thɛɛr ë Thudän (763 B.C, ɣet 1821 A.D)

Ee runkë, määc ë kɔc thɛɛr Thudän e ŋic kajuëc ë bääny Nubiɛ alɔŋ Kiir kɔ̈u. Kɔ̈k aa käk bääny Kuc (Cush), ŋic ke ë cuëc töny ku käk Ijip cï gɔ̈t. Kuc e cï Ijip dɔm 743 B.C, ku mɛ̈c agut 644 B.C. eye Paan dït cï mat nhom ë Pinynhom ɣɔn. Na la Athïriɛ tɔŋ jöt Jërithulem ka Bɛ̈ny Kuc cɔl Täärgo la tɔŋic, go Athïriɛ cok ku cokwei paande abï köök Napata kek Mɛ̈rwe ku wiëk bääny Kuc ruön 640 B.C. Na ɣɔn ka Arab dɔm Ijip 641 A.D. Wër wëlic ë Nubiɛ aa tuöm, kue thöŋ ke luɔɔi cï Nubiɛ luɔ̈i Igip. Alua, Maakuriɛ ku Nobatiɛ, aa bäny thii Kalethiɛ ake tɔ̈u thïn wär 580 A.D., kek acï ke yiic bä mat ku jɔtke Bääny Duŋula, ɣɔn cï pïïr ka ye Bääny Kalethiɛ Nubiɛ agut 1323 A.D. Kɔk cï gɔ̈t kɔc Kalehtiɛ Griik tënë Luaŋ Nhialic ku të thiëk kek thïn kek Kalip ë damathko aa riɛl Nubiɛ nyuɔth.

Abï la tueŋ.