Justin Bieber

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Bieber, 2015

Justin Drew Bieber (adhiëth në pɛidiäk (1.3.1994)) yeen amïkët ë Canada ku agëëtëdiɛ̈t. Raan dumuöktëët acë ye yök në atïïpcïjɔt ë youtube ë diɛt në ruɔn 2007 ku thɛ̈ny ye tënë RBMG. Bieber acë akutëdiɛt tueŋ cak cɔl My World ("Pinydiɛ̈") thɛɛr ruɔn 2009. Yeen acï cät tïmëtïm ɣeec në pan Amerïka-yic. Acë bɛn yaa raan tueŋ dek diɛt kadhorou cï ke nyuɔɔth në Billboard Hot 100 ("Diɛt 100 Tuc"). Bieber acë akutëdiɛt ë Ɣötëjötröl tueŋ tuooc, cɔl My World 2.0 (Pinydiɛ̈ 2.0) në ruɔn 2010, aacë bɛn bei kekë ye tueŋ në pamac juëc yiic ku ɣeec në cät tïmëtïm kadiäk në Amerïka-yic. Diɛntökde në My World 2.0 cɔl "Baby" yen acï ɣeec juëc në diɛtke kedhiɛ.

Akutëdiɛnde tueŋ cök, acë la ɣɔu tueŋ keye kuel, cɔl My World Tour ("ɣɔu de Pinydiɛ̈"), go akutëdiɛt metic tuooc, cɔl My World's Acoustic ku Never Say Never—The Remixes ("Du luel du luel--Metic"), kekë cäthatïïp ë anyikölëpïïr themëyicdiäkic cɔl Justin Bieber: Never Say Never. Në pɛi thiëërkutök ruon 2011 acë akutëdiɛnde ë Ɣötëjötröl de rou tuooc, cɔl Under the Mistletoe, ɣɔn cë yen tueŋ loom tëde Billboard 200. Bieber acë akutëdiɛnde ë Ɣötëjötröl de diäk bɛi bei, cɔl Believe ("Gam"), në ruɔn 2012, go akutëdiɛnde ë Ɣötëjötröl de ŋuan, cɔl Purpose, bɛi bei në pɛi thieerkutök 2015. Diɛtken juëc ke Amerïka cïkë ɣääc në kuën tïmëtïm 44.7. Akutëdiɛnde cï ke ɣaac acïke thɔ̈ɔ̈ŋ cät tïmëtïm 75 në Pinynhom, ku yen aacï ye looi ke raantöŋ në kɔc ë ŋiec ɣëëc apɛi në diɛt. Në pɛi rou ruon 2016, Bieber acë diɛtken tueŋ kaŋuan kaŋ bɛibei në gölicdiɛt.

Yen acë amiɔc në kɔcnhiaardiɛt juëc tiaam, agut cï Miɔc dë Këët Amerïka de Ruɔn në 2010 ku 2012. Në luooide-yic, acï cɔk ee kääc në Grammy na diäk, ku tiam në Jɔtlär Piath Apɛi në dhuëëŋ de ruon 2016 në din cɔl "Where are U now" ("Yïn nou enɔɔne?") . Tëdït ë kɔcnhiaardiɛtë, acik ye cäk an "Beliebers", ayek koor de duet.