Kɔ̈ɔ̈c Kenya, 2017

Jɔk Wikipedia
Uhuru Kenyatta
Raila A. Odinga

Kɔ̈ɔ̈c Kenya, 2017 - Kɔ̈ɔ̈c ɣɔ̈n bääny ëbɛ̈n ee ye cï looi Kenya aköl nin 8 Penbɛ̈t, 2017. Nyïn ke kuëny kek yiic aa bɛ̈nybaai, kɔɔc ɣönlööŋ ku akuma bɛ̈ɛ̈i thiik kor. Wën cï akut kɔ̈ɔ̈c kek akɛɛth (IEBC (Independent Electoral and Boundaries Commission)) kɛ̈ŋ bɛ̈n caal, bɛ̈ny wäär yen ŋoot bäänyic cɔl Uhuru Kenyata ee yen cï bɛn bɛ̈n kuany. Uhuru acë yök 54 buɔtic (54%) cuɛtic ëbɛ̈n. Acï bɛ̈ny aroŋbääny (opposition) cɔl Raila Odinga bɛ̈n lueel ala cuɛt acï ruëënymakuen (hackers) kecin ɣath thïn ku na wën cï nïn kadhorou thök, ka cï Odinga bɛ̈n lueel ala ka bï lɔ luŋdïït Kenya yic erin tɛ̈ cï kɛ̈ŋ caal thïn.

Aköl nïn 28 Penbɛ̈t, Luŋdïït Kenya acï bɛ̈n nyuc bïk kɛ̈ ye Odinga lueel piŋ kaam tueŋ. Ku bï tïŋ lɔn leŋ yen kë cï wääc, athör ɣɔn ke cuɛt kɔc acï keek bɛ̈n caath lukic. Athör cɔl 34A ka ye 41,451, athör cɔl 34B ka ye 291 ku athör tööŋ cɔl 34C ɣɔn kek ye nyuɔth tɛ̈ kuut kɛ̈k cuɛt thïn acï bɛ̈n caath ëbɛ̈n lukic. 

Luk acï athör ëbɛ̈n bɛ̈n cɔl ka ke tɔ̈u nyiɛnden ku bï keek bɛ̈n caath apɛth. 

(1) Athör 34A: Kam athör 41,451, athör 10,438 aa ke liu wäär cɔɔl kɛ̈ŋ. Abɛk cï IEBC nyuɔth aa rokcol (carbon copies), kɔ̈k akëc IEBC gutiic ku abɛ̈k aa ke cï thaany IEBC täu thuraa (photocopy) ken kɔ̈ɔ̈th.

(2) Athör 34B: Kam athör 291 wën cï bɛ̈i, 10 ala bɛ̈ibɛ̈i ka ce röt ŋiɛc kueen, 56 acïn yiic mɛ̈ɛ̈rpïu  (watermark), 10 akëc aluɔikɔ̈ɔ̈c (returning officer) thany cök ku 66 acïn këcï kaŋ ya guöt thïn. Athör 31 acïn yiic akuënkuir (serial number) ku 32 akëc thany kɔɔc nyin akutjuiermiir (party agents).

(3) Athör 34C ee ye cïn yic kɛ̈ktiët (security features) wala akuënkuir. Athör kënë ee ye ciët thura. 

Acïï kɔɔc aroŋbääny bɛ̈n lueel ala kënë acï tïmëtïm kadhorou (7 million) ke cï cuat wïc bï ke rac ku kën bï cak ya ŋuun ee timtim ku abak cuɛt yic ëbɛ̈n. 

Ku bï atɛny thiöök cök aköl nïn 29 Penbɛ̈t ku aköl nïn 1 Pendhoŋuan, luŋdïït Kenya acï tiäm Kenyatta bɛ̈n teem kɔ̈u ku kuum ala kɔ̈ɔ̈c dɛ̈t yam kuɛny bɛ̈nybaai thïn adhil bɛ̈n looi nïn 60 yic.