Kuënykuëny bɛ̈nymɛcbaai Amatnhom Pawut America, 2016

Jɔk Wikipedia
Clinton and Trump
Donald Trump Hilary Clinton

Kuënykuëny bɛ̈nymɛcbaai Amatnhom Pawut America ruöön 2016, eeye kën kede58 në kuënykuënydeen ye kek bɛ̈nymɛcbaai kuany kuat tɛ̈ cïï run kaŋuan thök. Acï rot looi akölrou, aköl nïn bɛ̈t Penthiäärkutök, ruöön 2016. Kɔc Akutguirmiir Pankɔc [Republican Party], raanluɔiɣɔɔc cɔl Donald Trump kekë Bɛ̈nypawut Indiana cɔl Mike Pence acë Kɔc Akutguirmiir Kɔcjuëc Democratic Party, Bɛ̈nyluɔi ë Kɛ̈kaɣeer wathɛɛr cɔl Hilary Clinton kekë raan Ɣöndïtlööŋ Virginia cɔl Tim Kaine, bɛ̈n tiaam. Trump acë bääny baai bɛ̈n thɔn ka ye bɛ̈ny kede45 ku Pence ka ye raan lɔ bɛ̈ny cök kede48, aköl nïn thiɛ̈rrou Pentök, ruöön 2017. Kuënykuëny bɛ̈nymɛcbaai acï rɛk nhom kekë Kuënykuëny kɔc Ɣöndïtlööŋ, kɔc Ɣönkoorlööŋ, bänypawuut ku kuënykuëny ɣɔ̈n thik kɔ̈k yiic piiny pawut yiic, aköl nïn bɛ̈t Penthiäärkutök.

Kɔccuɛt acë kɔc Ɣönkɔccuɛt [Electoral College] kuat pawut yic bɛ̈n kuany, tɛ̈ ye lac luöi rot ee raan cï cuɛ̈t kɔc juëc yen nyin nyai pawut den yic; kɔc Ɣönkɔccuɛt wär cï kuany aa kek cë bɛ̈nymɛcbaai yam kekë bënykoormacbaai bɛ̈n cuɛ̈t aköl nïn 19 Penthiäärkurou, ruöön 2016. Na cɔk yaa lɔn wɛn cï Clinton kɔc wuör raan timtim 2.9 baai yic ëbɛ̈n, lemthok [margin] de 2.1% margin, Trump acë tiɛm kekë 56 buɔtic (56%) kɔc Ɣönkɔccuɛt, nyɛɛi yen pawut 30 lɛŋiic kɔccuɛt 306 kam kɔc 538. Trump acë tiɛm pawuut rëër ke cï la cämcäm ciɛl cuɛtic kam Pankɔc kekë Kɔcjuëc yiic cïmën Florida, Iowa ku Ohio, ku mɛt pawuut "päny maŋöŋcol" (bɛ̈ɛ̈i ye Akutguirmiir Kɔc Juëc lac nyaai) Clinton thin, cïmën Michigan, Pennsylvania ku Wisconsin, ɣɔ̈n ɣɔn ke ril Akutguirmiir Kɔcjuëc në kuënykuëny bɛ̈nymɛcbaai yic, gɔl runthiäär 1990. Tɛ̈wäär cï cuɛt cak thiɔk, tiäm ë Trump ee ye ce kën ye tïŋ ka bï rot looi tɛ̈ cït tɛ̈ ye kuat ɣɔ̈n ye kɔccäär thïn wël yam ye thɔ̈ɔ̈ŋ thïn.

Cuɛt ë kɔc Ɣönkɔccuɛt ɣɔn looi aköl nin 19, Penthiäärkurou yic, kɔc kadhorou kam kɔc wäär cuɛt acë kɔcken ke cïk lueel ka bïk cuɛ̈t la waan piny ku cuëtkɛ̈ kɔc kɔ̈k: rou akëc Trump cuɛ̈t ku dhiëc akëc Clinton cuɛ̈t. Kɔc ka diɛ̈ɛ̈ŋ kɔ̈k acïk them bïk kuec kë cuët kek Clinton, go keek bɛ̈n waar wula cï ke mac thïn bïk bɛn cuɛt dɛt. Tɛ̈ cï yen jal bɛ̈n thöök thïn, Trump acë raan 304 bɛ̈n yök ku Clinton kek raan 227, ku Colin Powell acë yök diäk, ku John Kasich, Ron Paul, Bernie Sanders, ku Faith Spotted Eagle acë yök tök tök.