Kuɛrëyor

Jɔk Wikipedia

Kuɛrëyor aye looi të cïn yen dëŋ piɛɛth tueny, ka kɔc aayee piu juak käcïpuric bë kek kony bïk dït. Piiu ke kuɛrëyor alëu bï gɛ̈ɛ̈rbei wɛ̈ric cït man kiɛɛr, bɛɛr käŋpinynhom, bɛɛr yee cïk në dir, ka në yïïth, tëdɛ̈t bë cɔk kuër lɔ dumiic në riɛl de miitpiny arölnëpiu-yic ka laldïtic.

Kuɛɛt ke Kuɛrëyor[cokic | cok tënëyökic]

Piiu ke kuɛrëyor alëu bï piɔɔk në käcïpuric në mïwërpiu yee pilic looi bë piiu wɛɛrbei, tëdɛ̈t në aröök. Në kuɛrëyor de wër, piiu aye pik në arölnëpiu lɔ mïwërpiu yee tɔ̈ɔ̈u në ɣɔn juac domic. Kuɛrëyor de ciɛlwic (në mïwërpiu yee rotwiic) ee kuandɛ̈t de kuɛrëyor. Në kuɛrëyordethuat (yor yee pïu thuat ë dep-dep), piu ayee ɣäth lɔ käcïpur në arölnëpiu ke adhuum.

Në dhöl de tiɔpnom, pïu alëu bë kuër në tiɔpnom në laldïtic tëdɛ̈t arölnëpiu-yic. Në dhöl de mukciɛɛŋthɛɛr, pïu alëu bë kuër në tiɔpnom domic ëbɛ̈n, lakin kuɛrëyordethuat ayee wo kony buk pïu cɔk lɔ në mei ke käcïpuric ku lïïm cök, ku kënë ayee pïu lik arët cɔk lɔwei në tiɔpic të thööŋ̈ë yen ke kuɛr kɔ̈k yenëke duum yor thïn. Kuɛrëyor në tiɔpnomcök ayee cɔk nyinëpïu lɔnhial, ee rin ku meei ke këcïpur lëu bë ye dööt, ku piu lik aa puorwei.

Käbëtuɔ̈lthïn[cokic | cok tënëyökic]

Kuɛrëyor acɔk tueŋ në kuendït cil në domtɔ̈ŋë, tëdɛ̈t acɔk këcïpur cil në mëi-yic. Cinde atɔ̈ nhial, ku adhil bï loi ke kɔc cë kepuɔ̈ɔ̈th täupiny ku bïk dïk ë ŋic lɔn bï kuɔny bë bɛ̈n bei thïn, në kë bë kacïpur keyiic juak, dït tënë cin bë lɔ në juër ku luoi de kuɛrëyor yam bï bɛ̈ɛ̈yë.