Kuat Bari

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Kuat Bari (Ethiopia)
Young girl from the Karo Tribe in Murle, Omo Valley, Ethiopia.jpg

Kuat Bari aaye kuat de akut de Kɔcënailkɔ̈u (Nilotic) ciëŋ piny Paguot Thudän, cït man tɔ̈ keek në biäk de parut Uganda. Kuat Bari aaye jam në thoŋ de Bari ke ye thoŋde manden, man tɔ̈ në thook ke Kiir-Piɛnyliɛɛt yiic.

Caaric[cokic | cok tënëyökic]

Kuat Bari në Kiir kɔ̈u aaye rëër tëtök ëke ye pur. Keek aciëŋ në ɣän läu yiic në Kiir kɔ̈u ku agut meel ke 40 në biäk ciɛ̈ɛ̈n ku tueŋ de Kiir. Maacëkäŋ (jiɛk) de Bari atɔ̈ në ka ye keek puur yiic bë keek tɔ̈ɔ̈u ku läi ye keek mac (ɣɔ̈k ku thök). Keek aaye ke mu ëke ye mïïthken, ku ke tɔ̈ thïn ëyadɛ̈ akut jiɛkden yïk ke wën yök. Mɛ̈ny de läi athiekic nëŋö aaye gam në thïïk ku yai ka köt de röt ku jɔl yaa thuɔɔu, ka kapiɛɛth kɔ̈k ke pïïr ëka ɣoocë keek në wëu.

Në nyindhia pïïr Bari atɔ̈ (në riääkic) ke cë nhiaac. Në ye mɛɛn ciɛɛŋ jöt rɔɔk acë pinyden lööm ku cieeŋkɔ̈k wääc liɛ̈ɛ̈p keek nhïïm cë bɛ̈n në pïïrdenic.

Ku në kathɛɛric Bari acïï pïïr rɛɛc de luɛɛk yök të nɔŋ Beligianth në riɛl (të nɔŋ Lado Enclabe) bë keek laar buric bïk ya lɔ jɔt në tunke akön agut baar abapdiɛt yɔu. Tɔɔŋ kerou baai në kɛm ke kɔc (1955–1973; 1983–2005) keek acë pïïr piɛɛth de Bari rac eyadɛ̈, jiɛɛkden ku kuɛɛr yïï ke wëu yök.

Në yic tɔŋ në kam de wuɔt thiääk kenë Bari ka alɛi ëke ye thɔ̈ɔ̈r kenë Bari ee ye kë thɛɛr në ciɛɛŋthɛɛric de Bari. Në nyindhia në aköl ke pïïr Bari ëke ye rɔt gël apiɛth të nɔŋ kɔc thiääk kënë yen ye kuat de akut de Nilotic. Ku keek akee ye pinyden gël të nɔŋ kɔc ye kɔc ɣaac ku kɔc ye kɔc yɔl-yiic bïk pëëc ëke nɛ̈k kɔc.