Lɔ̈k Bïkrotmac Paguot Thudän (2005-11)

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
LocationSouthernSudan.svg

Paguotic Thudän ëyë mëcrot lɔk nɔŋic wuöt käthiëër paguotic de Thudän käm ëë këëric në Penëdharou, 2011.

Lɔ̈k acï nuän në tɔɔŋbaai karou cïtöŋɣɔn Thudän Nhomlaau, Thudän miir ëce thöör kekë Anyanya kɔcroor jɔɔkë 1955 gutce 1972, në Tɔŋbaai Tuëŋ Thudän ku jɔɔl ää SPLA/M, ne Tɔŋbaai Reenkën Thudän tecit ruɔn thiarrou-kutok, thöök yiök de SPLA/M në run 1983. Tedït 2.5 ëë tïmëtïm de kɔc äcï nɔɔk në tɔɔŋic.

Bën, 9 Penëtok 2005, jäämdɔɔr acï thääny Nairobi, Kenya, thɛɛny bë Tɔŋbaai Reenkën Thudän ku kuëtpiny paguotic mëcrɔt. Jäämdɔɔr ace alööc gääm tënë Paguot Thudän Nhomlaau bï lööi 9 Penëtok 2011, run kädhatem ë thöök thëny cittede.

Gɛmgɛm Dɔɔr Abeɛnabɛn ën ɣëët agutci jɔɔkcok de mëcrɔt Miir de Paguot Thudän, muknhom në Benymacbaai. John Garang, deyiök ë SPLA/M, ëyë Bënymacbaai Tueŋ gutci thuɔnde 30 Penëdharou 2005. Salva Kiir Mayardït, duluɔpde ëcï kuëëŋ ëyë Benymacbaai de Paguotic Thudän në 11 Penëbɛt 2005.

Alööc ee nhomlaau tënë Paguot Thudän ëcï muuk tine Penëtok 9-15, 2011. Ciɛlŋär wëënbeei ciloony në Paguotic Thudan Alööc Mëtluɔi në Penetok 30, 2011 anyööth lɔn 98% ë melööc äcë kuäny “tëëkyic” tënë kuëny, kek 1% cë kuany “met.” Paguotic Thudän äceben yaa Nhomlaau Pawut në Penëdharou 9, 2011.