Licmanaithith

Jɔk Wikipedia

Licmanaithëth ee tuaany yee kɔ̈m aluur bɛ̈ɛ̈i. Yeen ayee luaŋ ë liɛɛt tɛkpiny. Kïtëtuaany de licmanaithëth aayee röt nyuɔɔth cïmën ɣäntöök në dɛ̈lkɔ̈u awën ë tuɔ̈l në nin kadharouiic tëcïï luaŋ ë liɛɛt ran kac. Tuɔ̈l ë tuaany ee rɔt nyuɔɔth  në kuɛr kaarou; kuer tueeŋ, ayee ɣantöök kek alayeem tïc në raan thok kuur ɣum. Kuerë rou, ee rɔt nyuɔɔth në tuɔ̈c ë guɔ̈p  ,roŋëpïrthith lik ku jɔlya tak ku cuɛ̈ny cë but. Raan timëtim kaŋuan le timëtiim katbiäär ku rou në baai 98 acë ɣɔɔk në Licmanaithëth.käcït timëtiim kaarou atultuul puɔc röt yam le 50 thuɔɔu ayee röt looi.

Akëleicut (factors) ë tuaany kuɔny bë kɔc dɔm ayee ŋɔ̈ɔ̈ŋ,  nuet, au ŋuɛɛt ku ciɛɛŋ peen ku jɔlaa tem ë tiim piny. Aluur alëu bëke tïŋ ë wënh ë cär ( atïŋkɛ̈thii). Abaŋ ë tuaany awën yee roŋëpïïr thith lïk në guɔ̈pic, alëu bë caar në  athëmthëëm ke riɛm.

Abaŋë tuaany ë Licmanaithïth aleu bë gël kecï dɔm kɔc  tëye kɔc nin alɛŋ cëke poou në wɛlëkäm yiic. Të bëëi yen gël puɔth tënë luëŋeliɛɛt, ke alaŋ kor ɣär kenyin (0.6mm) au alaŋ kor ɣarke apɛi, yen agör. Alaŋ ye thëm ë ɣär ke 1.2 mm acie kɔc gël tënë lueŋëliɛɛt në rin dït ɣärke nyïn. Jɔ̈l kuɔ̈t ye luaŋliɛɛt kɔc jɔl ayee röt looi të lööny aruɛl piny, luaŋ acie kɔc kac wakɔ̈u. Ke yeen kɔc aleu bïk diɛɛr në ayuul cuɔl akɔ̈l tëwën ye luaŋ kɔc cam thïn. Kuɛr kɔ̈k leu bë kɔc gël në luaŋëliɛɛt acït puɔ̈u ë lɛ̈ŋë(lääk) joŋ ku dɔ̈c ë joŋ cë wuɔɔk, ku puɔ̈uë ɣööt ceŋ në wëlkäm, ku jɔl ya puɔ̈u ë ɣän ye lɛ̈i ceŋ në wɛ̈lkäm.

Dɔ̈c ë tuaany ye akïïm wɛ̈ɛ̈t në pan de Aprika ayen wall kaarou matiic. Wɛ̈l yecɔɔl Antïmoniɔlth ku wɛ̈l cɔl paromaithin. Wɛ̈ltök ayee ɣɔɔc në wëu  Amerika ka (USD10) ku keek awall ë kɔc nɔ̈k apɛi  ( atupgup = side effects) të liekëke. Agut cë run 2017, acïn ägëltuaany tënë tuaany ë Licmanaithïth cë yök tënë mɛnhëraan.