Lil Wayne

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Lil Wayne
Lil Wayne ka kët Penthiäärkurou 2015

Dwayne Michael Carter Jr. (dhiëth aköl nïn 27 Pendhoŋuan, 1982), ŋic rinkeen cɔl Lil Wayne, ee kën mudhïka rap pɛn Amerika. Ruöön 1991, ka lɛŋ run kadhoŋuan, Lil Wayne acï rot mat Cash Money Records yic ka ye yen raan koor akut kënë yic ebën, ku ee ye raan tök kam kɔc kareen ke tɔ̈u akut cɔl B.G.'z yic kek raandeen dɛ̈t mudhïka rap tɔ̈u gen cɔl New Orleans cɔl Lil' Doogie. Ruöön 1996, Lil Wayne acï rot mät akut mudhïka hip hop tɔ̈u paguöt (southern) cɔl Hot Boys, kek raan cɔl Juvenile, ku Young Turk ku Lil' Doogie. Këtkët Hot Boys acï rot bɛ̈n gɔl wak cɔl Get It How U Live! ye ruöön kënë yic. Tiäm akut kënë ee ye bɔ̈ bei tɛ̈n waakkeen cɔl Guerrilla Warfare (1999) wäär cik ɣaac wei këwan maliɔ̈n 1 thok, ku wak tööŋ cï bɛ̈ɛ̈i bei rot ruöön 1999 cɔl "Bling Bling".

Waak cï Lil Wayne këtkët gɔl yetök aa "Tha Block Is Hot (1999)". Waak kɔ̈k cï bɛ̈n biɔ̈th keek aa Lights Out (2000), 500 Degreez (2002), Tha Carter (2004), Tha Carter II (2005), Tha Carter III (2008), Rebirth (2010), I Am Not a Human Being (2010), ku Tha Carter IV (2011). 'Tha Carter III' acï ɣaac wei këwan maliɔ̈n tök thok nïn kadhereen ke bïï yen nhom bei yiic ku acï bɛ̈n ɣaac wei ebën këwan mïliön kadiäk thook. Waakkɛ̈ acï ariöp cɔl 'Grammy' bɛ̈n yök ka ye kek waak cï tiɛm alɔŋ mudhïka rap ku aa ke lɛŋ yiic waak cï kök apɛidït cɔl "Lollipop", " A Milli" ku "Got Money". Aköl nïn 27 Pendhoŋuan, ruöön 2012, Lil Wayne acï kën cɔl Elvis Presley wuör ka ye yen kën moc lɛŋ waak juëc Wak 100 Tuc Ageenkɔ̈u (Billboard Hot 100), kek wak 109. Acïï këët kɔ̈k bɛn bɛ̈n waan thok alɔŋ waak tɔ̈u Wak 100 Tuc Ageenkɔ̈u wäär. Waakke acï ke ɣaac wei këwan maliöön 100 thok pinynhom.

Pendiäk, ruöön 2010, Lil Wayne acï mac kɛrkonic pɛ̈i kabɛ̈t gen cɔl New York wɛ̈t cï ye yök ka muk dhaŋ aliɛ̈m cï rot looi yic wäthɛɛr Pendhorou, ruöön 2007.
Lil Wayne acï kɛ̈ŋ kaarou rek, ee yen këndïït wɛt gööc nhom alɔŋ Cash Money Records ku ee yen bɛ̈ny amatnhomɣɔɔc dömëdiɛt yɛnhde cï guöt piny wäär ruöön 2005 cɔl Young Money Entertainment.