Lingua Franca Nova

Jɔk Wikipedia

Lingua Franca Nova (Elefen) ee thoŋ cï guiir bï ya lac lac deet apath, ku bï ya yic ku bï ya lac piɔ̈ɔ̈c ago ya jam në pinynhom ebën. Acï käjuëc puɔth bɛ̈n:

  1. Yen anɔŋ nambaai thiekic de wël. Ee thöŋ kenë thoŋ Italian ka Spanish.
  2. Aye gɔ̈t në thoŋ deŋ. Acïn meth lëu bï run juëc ya kuɛ̈n piööc de kä cïï rɔt loi.
  3. Yen anɔŋ thoŋ de thuɔŋ de thuɔŋ de piny, thöŋ kenë thoŋ de Creole pinynhom.
  4. Yen anɔŋ kä thiekic ku kä juëc ke kä ye kek looi në kä ye kek lueel në wël yiic.
  5. Acï lööŋ ŋic apath tënë wël ke thook, cït tɛ̈ ye thook juëc thiek yiic.
  6. Wɛ̈t ye lueel ee thiääk kenë thook ke Romances. Thookkä kek aa lac wääc ku aa naŋ riɛl apɛi, ku keek aacï kä juëc ke thook ke thoŋ de English bɛ̈n tääu thïn
  7. Acï guiir bï wël ke Latin ku wël ke Greek ya gam, man ye de facto "world standard".
  8. Acï looi bï ya kë ye kɔc ŋic thook ke kɔc Romance tïŋ ke ye thook path, ke cïn kë ye kɔc kɔ̈k yök ke ril bïk ke piɔ̈ɔ̈c.