Jump to content

Lop

Jɔk Wikipedia
Liääp ë lop mabior, macär, mathith, ku maketh.

Lop ee ke cii rap, aye cam cimɛn de kuïn në piiny juëc ke Athia. Aye puur të tuc në piinykɔ̈k në pinynhom, cimɛn de Athia, Apirika, parut de Italy ku piny pacuɔl në wɛ̈ɛ̈ryɔu de Parut Amerika.

Lop atɔ̈ ke ye miɛ̈th ye cam aköl riɛ̈ɛ̈c në bɛ̈i kɔ̈k juëc. Aköl kɔ̈k aye thaal kä tuucë yetök ku ka cie nyindhiɛ ne ɣän kɔ̈k cimɛn de Thipain. Lop aye geet tueeŋ në miök de olip kä miökde weŋ ku thal në piu kä cuaai. Në piny kɔ̈k yiic cimɛn de India lop aye cam kennë anuai (ye cɔl aluega) lop alëu bi dhiim ëya ke ye mɔ̈u ku bi raan cɔl amuɔ̈l cimɛn de Japan acïk gam.

Lop acï gam ke ye kë tueeŋ de kä ye luɔk piny wanthɛɛr paguot de Caïna ku India. Cum de lop aa bië Japan, tɛkdɛ̈ në ruɔ̈ɔ̈n tim töök ke Kritho kën bɛ̈n ku jɔl nhiaar arëët në raan në tim reu ku tim diäk. Në India lop aci rɔt tɛk piny paguot de Yurop ku Apirika.

Tiamliɛɛt ku tiɔ̈ŋde piu ci dëu yen në ka piɛth ben në lop com thïn. Käu de lop akɔɔr 24C kä tueŋ ku wɛ̈ɛ̈r thïïn koor të comë ye ku cilde ku të tem ë ye në ruɔ̈ɔ̈nic. Ee cil apiɔth në ɣän ye tuɛny de deŋ ke ya 100cm. Kɛm ke wëër, wär, liɛl ku baar të lɔ tooc, piny thöŋ në kɛm ke kur yen në ka piɛth ke cum.

Lop aye com piny thöŋ nhom ku nɔŋic piu ke kën në guɔ com, piu aaye ke miɛɛt wei domic. Aŋoot mapuur ke ke kën ajuɛɛr puɔth de puɔ̈ɔ̈r guɔ looi, wäl ë tim kueet, aaye piny cɔl alɔ̈ŋic në ruɔ̈ɔ̈n tök ka rou ke mapuur pur në ɣän kɔ̈k.

Në ɣän tuc, thiääk ke të ye akɔ̈l tëëk thïn, mapuur aye kɔ̈th rekic në rou në ruɔ̈ɔ̈n tökic.

Lop anɔŋic kä juëc ye kɔc miɔɔc gup ëpiu. Lop ee yic rou, mathiäŋ ku mabiöör. Lop mathiäŋ anɔŋ kɔ̈u päät deen ye nyuɔɔn wei, ku ka nɔŋic miith awär lop mabiöör.