Jump to content

Makuɛ̈n

Jɔk Wikipedia

Makuɛ̈n ayee wënhcïdöök (yee lac looi në manywëëthic) lëu bë lëëk lööm (keye käyeetääuthin), ku loi luɔi nëke gup tëdɛ ka wɛɛrke yiic (akɛ̈thyenëluoiloi), ku jɔl lëëk yam cak (käyeebɛ̈nbei). Makuɛ̈ɛ̈n aacë lac tɔ̈thïn në kathɛɛr ke manhëraan yic. Makuɛ̈ɛ̈n thɛɛr arët aa cïtmën dë kuɛnëgukëkuel ku agenëguɛ̈tëkuɛ̈n.

Akɛ̈thyenëluoiloi në makuɛ̈nic anɔŋic akɛ̈thdït kaŋuan: käyeetääuthin, käyeebɛ̈nbei, kuëtëkäŋ ku akɛ̈thyenëluoiloi. Makuɛ̈ɛ̈n yee run thuöökɛ̈ aalooi arët tënë makuɛ̈ɛ̈n thɛɛr tueŋ. Kek aayee wëthcïdöök de manywëëthic wïcë arët, lëu bïk kuɛ̈nkäjuëc ka tïmëtïmdä looi në tektek tökic. Tëdïtë kɔc aacë makuɛ̈nëraantök kaŋ luööi baai ku tɛkdɛ̈ kayee luɔi yic. Makuɛ̈ɛ̈n aanɔŋkony në loiloi juëëc wïcëke käŋ bïk yaa luui kepɛ̈c thïn. Cïtmën de ŋääk de ɣɛɛrëcäthëriëth, riëɛthpiiny ke makuɛ̈n, guɛ̈rë de gëlëkäŋ, wëthlɔ̈k, ku atuuckïït de akuɛ̈nnhialkupiny.

Duluui makuɛ̈n alëu bë makuɛ̈n ŋääk në nyinëkaam de duluui. Wëthëkätääuthin aanɔŋiic agenëgɔ̈t, alɔ̈ɔ̈lëmakuɛ̈n, gɛkyeethany, ku pänyëmakuɛ̈n yee nyooth kɔc cin. Makuɛ̈ɛ̈n kɔ̈k yam arët aalëu bïke ŋääk në jamëkoc-röt, rïïtëcin, ku agut jamënyith, yee luui në wëthcidöök yeenyithkueenic, yee cuɔm në nyithic tëdɛ ka comë në räälic.

Makuɛ̈ɛ̈n aalëu bïke juiir bïk gunë këdäŋ looi në lëëk. Makuëën aayeeke luɔ̈ɔ̈i binëke luëkëciëkëkäŋ yaa ŋääk, yee ɣɔnthɛɛr aakeyee ŋääk në kɔc. Makuɛ̈ɛ̈n aatɔ̈ në bɛ̈ɛ̈i-yiic ayɛ, ku ëtëne aayee luɔ̈ɔ̈i alɔŋ de pïŋ në diɛt, kuɛ̈n në wëlyam, ku gɔ̈t.