Manut Bol

Jɔk Wikipedia

Manut Bol (16 Penëthiäär 1962 – 19 Penëdhetem 2010) ee yee amëtuk de Dɔ̈kthiɔ̈l de Amerka dhiëth Thudan ke ee yee raan luɔi de thiɛɛth ayɛ.

Bɛ̈rde acï gätpiny ka yee 2.31m, ku ee yee raan bärbëtɛɛm në kathɛɛr ke Akutmɛ̈t Wutic ë Dɔ̈kthiɔ̈l (National Basketball Association). Ke yee raan ee riäŋ ciɛlic, yen ayee raantök në kɔc ŋic dɔ̈k gëëric bëtɛɛm në kathɛɛr ke riäŋ känic.

Pïrden tueŋ ku kacke[cokic | cok tënëyökic]

Manut Bol ee dhiëëth tënë Madut Bol ku Okuok Bol në Turalei. Ku jɔl muk tën thiääk kek Gaŋrial. Ku ee yee ɣɔ̈k ke wun bɔ̈ɔ̈k ɣɔn ee yen dhɔ̈k. Ku cïtmën cï yen ee luɛɛl thïn arak juëc, yen acë köör kaŋ thɔ̈r bë nɔ̈k ɣɔn cï kör wɔ̈k yɔ̈tiic.

Loŋden Dɔ̈kthiɔ̈l[cokic | cok tënëyökic]

Manut ee ci jɔk bë yaa riäŋ në dɔ̈kdecök në run de 1972, ku acë bɛ̈në muöl në yen wɛ̈t cï yen bɛr bɛ̈r apɛi. Ku na ɣɔn cï yen naŋ run 15, gor jɔk bë riäŋ ne dɔ̈kthiɔ̈l, ku acë riäŋ në Thudanic ne run likdiääk, kam ke Wau kek Kartum. Na yee ɣɔn, ka tïŋ dupööcderiäŋ cɔl Don Feeley de Yunïbɛ̈rthtï de Fairleigh Dickson, ku luk bë lɔ Amërka. Go lɔ mɛt Yunïbɛ̈rthï de Bridgeport ku riëŋ në dɔ̈kthiɔ̈l de thukul thïn ne runthok de 1984–1985. Ne run 1985 yic gor ë Manut lac (në löc de rou) në Washington Bullets yic. Acë riäŋ ne NBA yic runthook ka thiäär, Jäl 1985 agut 1995 — tënë Bullets ku Golden State Warriors ku the Philadelphia 76ers ku jɔl yaa Miami Heat. Manut Bol në thök de luɔide ka yee dhuthɛ̈ɛ̈c de dɔ̈thiɔ̈l acë yök ke atiiŋ ka 1599 ku "rebound" ka 2647 ku jɔlaa agernhïïm ka 2086. Acë thiëëc ne "geem" ka 624 yiic, në runthook ka 10.

Manut yet atɔ̈ tweŋ në kathɛɛr ke NBA yiic në lɔŋ de agernhïïm në yuul 45 yiic (8.6), kän aduk tɔ̈tweŋ në 50% dït tënë käk ke raan buɔthɣe, Mark Eton (5.0).

Luɔiden Kuɔɔny[cokic | cok tënëyökic]

Manut në runken ke luɔi kayee duthuɛ̈ɛ̈c abɛ̈n, ee yee luui arët në käkke kuɔny në kɔckɔ̈kiic. Acë wëu juëc ariɔpde ne NBA yic gam bë kɔkɔ̈k kony Thudan. Acë lɔ arak juëc bë kɔc cëkat në tɔŋ Thudan lɔ neem në ɣän cï kek kenhïïm kutthïn. Yen acë akut de luɔï de kuɔny cɔl "Ring True" jɔɔk, benke wëu juaar ku bï koc cïkat Thudan kony në ke. Abaŋ dït në wëu ken ariɔp acë gam bë kɔc kony.

Thonde[cokic | cok tënëyökic]

EE peinïn 19 Penëdhetem 2010, Manut Bol acë thou në wɛ̈t cï ruɔkke kɔ̈ɔ̈c në luɔi. Kënë ee loirɔt net Tën kɔc tuaany de Yunïbërthtï de Virginia, Charlottesville, Viginia. Në thonde cök, alɛɛc aacë bɛ̈në bɛ̈n Amërka ku pinynhom ebɛ̈n në londe kayee duthɛ̈ɛ̈c de dɔ̈kthiɔ̈l ku londen de kuɔny në kɔc. Puk "Senate" de Amërka aacë yen bɛ̈në tök nïn likdiäk ne thonde cök.