Mary Boyoi

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Mary Boyoi
Murleboyoi.jpg
Pïïr
Dhiëth Malakal (en) Translate, 1980 (run 41/42)
Pamacgëtpiny Paguot Thudän
Residence Paguot Thudän
Kuat Murle people (en) Translate
Luoi
Luoi raankët ku aŋiɛcwëlbääny
Instrument voice (en) Translate

Mary Boyoi, kët, malui yith manheraan ku amiööc, ee nyan kuat Murle de Paguot Thudän. Yen adhieth Malakal, Paguot Thudän në ruön 1980, run kadiäk ke tɔŋbaai këc rot jɔk. Wun eeye bɛ̈nybaai ë Murle kuye bɛ̈nyapuruk tënë Akut/Apuruk ë Läunhom Kɔc ë Thudän (SPLA/M), ku ye acï nɔ̈k ruön 1989. Wën cï wun thou, go yen ku panden aake cï run juëc looi ë ɣɔ̈n katic Thudän ku ɣɔ̈n amïköök pan Ithiopiya bïk röt gël në thɔ̈r ë tɔŋ. Yen acë la tueŋ kekë kuënde në Kenya ku thɔ̈l abeer anyothökpiöc athör juëc yiic. Na ye 2002, ka thɔr luɔɔi tënë kuateluɔ̈i kuɔny pïrmanheraan [humanitarian relief agencies] ɣɔ̈n kith yiic Paguot Thudän. Ee tënë luɔi pïrmanheraan yen ayɔ̈k Mary piathpuöu--kuɔny kɔc kɔ̈k thïn. Mary acë luɔɔidɛn riɛl cïnkëdɔ̈ŋwei loi lɔ̈ɔ̈ric bë ruɛl nyuɔth kajuëc yiic ku kiiu dɔ̈ɔ̈r ku acuil kam kɔcke. Na ye 2005, yen acë ABONA Internatianal cak, aguïr ajuëërcïnadhuk [nonprofit organization] loi kuɔny dɔ̈ɔ̈r Paguot Thudänic ëbɛ̈n ku gɛm kuɔny tënë nyïïr ku diäärthii në riɛ̈ɛ̈c ku riääk yiic. Na ye 2007, ka jɔk luɔidɛn tueŋ në tiöndhëëŋ, "Cuɛɛtceberic". Zooz, dit në cökwaak kederou de Mary Boyoi, eeye dit riɛl në Lɔ̈ɔ̈r Ŋath Cuɛɛt Thudän (Sudan Vote Music Hope) Pendiäk, 2010.