Melëëk Dhaŋmucbëric

Jɔk Wikipedia

Melëëk Dhaŋmucbëric (Machine Gun Preacher) ee cäthatïïp de 2011, keye akekolëpiir ë cääthëgääi kekëëm niin Sam Childers, ee këtueŋ megëëm dekuëthmatïtït (gang biker) cë bën yaa melëëk ku megëël de abɛɛr Paguöt Thudän. Cäthatïïp acï thääny në athör de Childers “Another Man’s War” (Tɔŋ Mony Dɔ̈). Acï gɔ̈t në Jason Keller, cï gëër në Marc Forster, ku kuɛ̈lke aa Gerard Butler, Michelle Monaghan, ku Michael Shannon.

Cäthatïïp aluël akeköl de Childers ku luɔide bë mïth de Paguöt Thudän puɔth ademuöm de Yɔɔmtɔŋ Nhialic Gɛɛl (YNG, eeye Lord's Resistance Army), në mɛtëciin kekë Yɔɔmtɔŋ ë Luɛlëbaai de Kɔc Thudän (YLKT, eeye SPLA). Childers acë cääth lɔ Uganda tënë Amathnhom Pawuut keye akuanyluɔicök (missionary) në rin bïne ɣööt kuenyluɔicök (mission) yïk tënɔŋ abaköök. Etɔ̈ tënë, akutë ee tiit në YLKT, ku Childers acë thiëc rɛn apuruk töŋden bë ye ɣäth në cäth tënë parut, tënë piny cë yaa Paguöt Thudän yäkolë. Aacë cöp në atömpiny kïïm (medical tent), ku tïŋ Childers lɔn mïth juɛ̈c aa nin aɣeer atömpiny kɔ̈u. Apuruk acë läär lɔn mëdhiëthken aacë ke tuɔɔc bïk bɛ̈n nin tɛ̈n, wɛ̈t le yen niip ceciit rëër në panden. Aköl dɛ̈t Sam ku apuruk äcë booth në mïth dhuuk tënë panden ku yök ke lɔn YNG acë piny cuany ku nɛ̈k kɔcken.

Pïrcïcääth (experience) acë Sam piëcnhom ku gëër ye. Ee nɔŋ atiëpmïtïŋ (vision) tënɔŋ Nhialic ku thëptɛk bë panabɛɛr buth tënë mïth de Paguöt Thudän. Waköu tök thök buuthde, YNG acë ye gëëm ku cuany ye piny, ŋöt Sam ku SPLA dhuk buuth. Nalä, thök Sam ku mɛ̈thke tënë YLKT cinë ke gëëm dhölic në apuruk YNG ku puötke, acë göör ɣän ku yök akut dhiat ë mïth Paguöt Thudän tɔ̈u kolic ciemëc tënë dhöl. Sam ku mɛ̈thke acë mïth cï rɔl rilbëtɛɛm löm dhuk tënë panabɛɛr tënë beec ë kïïm, ŋöt wën cï kek yääl bïk mïth kɔ̈k diëc, acïk yök lɔn cinë ke thäp nëëk në YNG. Sam ku mɛ̈thke acïk jäl gääm bïk mïth cï ke kuäkpiny në YNG kunybei, ku acë pɛɛc ë yɔɔmtɔŋ juëc luɔɔi bïk kënë looi.