Jump to content

Miiriwatwuɔt

Jɔk Wikipedia

Miirimatwuɔt ee täŋ wëlëbääny bɛ̈ɛ̈ric akutnhïïm—wëlëbääny kuɔ̈t yic në dhɔ̈l de mät në atuuc ke miiri, nyooth ajuiɛr ë lan miiri mäcbaai në riɛl de mäcbaai në lööŋ rɔm keek në kaam de miiri tɔ̈ ciɛl nɔŋ riɛl ë bääny.

Nyooth ŋɔ̈ɔ̈r ne tëkpiny ë bääny në akutnhiim juëc ye ke cɔl pamac ku bairɔt. Kek anyooth ke luɔi wëlëbaai ku ajuiɛr agut Tuitherlan, Jermani, Amatnhom Pawut, Kanada, Otrelia, ku India. Miiri mat wuɔt ë juiɛr luɔi miiri lɔc kɔc cit tede—lööŋ ke mänybaai të ye riɛl mäcbaai yen rɔm ke në miiri mäc wuɔ̈t ku nyooth wɛ̈t ajuiɛrëluɔi gäm cäth ë Pinynhom ëbɛ̈n të gɔl en rɔt thïn.

Në ajuiɛr mɛ̈cë bai yic, rɔm riɛl ë miiri thïn ciɛlic riɛl mäcbaai ku ŋɛ̈ɛ̈r atëk ëya. Tëŋëpiny bääny tënë kek ë röt. Kɔ̈k aye cɔl pawuɔt në yithken, ku ka alëu bë naŋ ciinden ë kuën rɔm kë keek.

Miiriwatwuɔt ë Yurop ku Amatnhom Pawut[cokic | cok tënëyökic]

Në Yurop, nyooth ajuiɛr ë bääny, eedɛ̈ ye looi jam ne yen ka nhiar kɔc arët tɔ̈ thïn në mänyë bääny ku tëkë riɛl de luɔi ë bäänyic ku riɛl tɔ̈ baai nhom nhial. Kɔc juiɛr ke miiri matwuɔt de Yurop. Ee gɔc rɔt në köl tɔŋ tueŋ de Yurop. Rantöŋ thiekic arët acï luɔi looi arët cɔl Winston Churchill jamden ɣɔn në Zirich ë run 1946.