Näk Cïnmiɛc Bor

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Näk cïnmiɛc kënë e cï ruöp guɔl piny ku nɛ̈k raanbaai ëbën agut mïth, diäär, ku kɔcdït cï thiɔp bï bɛ̈i kɔ̈k thum abï ciën miɛc ë raan dɔ̈ŋ bï kɔc lɔ̈k gɔ̈k rin. Ee cï thɔ̈ɔ̈ŋ ke cï të cït raanbaai 2000 nɔ̈k Bor wär aköl nïn 15 Hɔ̈rbɛ̈kläi, 1991, hɔnwär thër tɔŋbaai rou ë Thudän. Kënë e looi kɔc tɔŋ ë Nuɛ̈ɛ̈r cɔl SPLA-Nasir mɛc Riëk Machär Teny kek rïny apuruk cɔl Apuruk Biɔ̈r ë Nuɛ̈ɛ̈r. Aa cï kɔc dɔ̈ɔ̈r piny nhom cɔl AMNESTY International luel lɔn nadä, kë näk kënë cï kë cït raanbaai 2000 nɔ̈k tënë Muɔnyjäŋ. Na cɔk alɔn cï kek ye luel këya, ka kɔc cï nɔ̈k ajuëc tënë akuën kënë. Na hɔn, run kɔ̈k e ruön wär cök, ka jɔl kë ben thɔ̈ɔ̈ŋ lɔn cï raanbaai 25000 ku të la nhial thou e rin cɔk, të wär cï ɣɔ̈k ken kual tëdä ka cï moc ku acï tɔŋ wɛɛr wei piny den wär cïk puur yic. Na wär, ka jɔl Riëk Machär Teny teetic këlä: Kë cï rot looi e ŋëën (këkwël) ku lueth. Na ye ruön 2012, ka jɔl lueel thɛ̈i nhom, lɔn le yen abak e näk wäric ku gɛm awuöc de.