Nhial Deŋ Nhial

Jɔk Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Nhial Deng Nhial (cropped).jpg

Nhial Deŋ Nhial ee muony Parut Sudan. Yen 33 raan akut macbaai cɔl SPLA/M.

Yen acï kuany ke ye bɛ̈ny luel määth në aköl Pɛnëbɛ̈t, 2011 ke cï kan luui ke ye ran tiitnyinic në 10 Pɛnëdhorou, 2011. Aŋoot bai ke kenë tekic, acï kuany ke ye bäny ë rïnytɔŋ në aköl 22/12/2008 agut aköl nin 9/7/2011.

Pïr de[cokic | cok tënëyökic]

Nhial Deŋ Nhial ee raan jiëŋ Bär Gadhal. Yen ë mënh randit cɔl Wilyɔm Deŋ Nhial, ɣɔn cï nɔ̈k ke dɔ̈ɔ̈r de Adïth Ababa ŋoot ke kënë looi ë run 1972.

Wilyɔm Deŋ Nhial aŋic tak apɛi cït manë Jon Garaŋ.

Mënhden cɔl Nhial Deŋ ee këc lɔ akutic keye raan rɛ̈ɛ̈r ë päth acï lɔ akutic ke ye ran cenë wun nɔ̈k ke ril apɛi. Yen e ran thek apɛi. Acï wëi ke tääu në akutic wëlbai cɔl SPLA/M në run 1983. Yen ee tɔ̈ akutic, akut luɛl dɔ̈ɔ̈r në Naivasha në Kenya në pɛɛi ë thok run 2005.